Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Dokumentacija za nove mlade raziskovalce v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo v skladu s 115. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik) izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta 2020 in agenciji najkasneje do 1. septembra 2020 sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev. Raziskovalna organizacija mora v istem roku agenciji poslati tudi izjavo, da je bil kandidat za mladega raziskovalca izbran v skladu s 112. členom pravilnika, tj. v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, splošnimi internimi akti raziskovalne organizacije, pogoji, določenimi s pravilnikom, in v soglasju z izbranim mentorjem, pri čemer raziskovalna organizacija zagotavlja, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 113. člena pravilnika.

Če raziskovalna organizacija do 1. septembra 2020 agenciji ne sporoči imena kandidata za mladega raziskovalca, mentor izgubi možnost financiranja usposabljanja mladega raziskovalca.

Skladno s 117. členom pravilnika je treba do 20. septembra 2020 za mladega raziskovalca poslati naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (obrazec: ARRS-MR-PROG-2020 – Program usposabljanja mladega raziskovalca),

  • dokazilo o opravljeni diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali dokazilo o opravljenem študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, oziroma potrdilo o zagovoru magisterija, doseženega po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in

  • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe agenciji poslati tudi:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in

  • pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi raziskovalna organizacija, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Poleg zgoraj navedenih dokumentov je za mladega raziskovalca treba do 20. septembra 2020 poslati še obrazec: ARRS-EV-03/2020 - Podatki o raziskovalcu za vpis v Evidenco RO - prva zaposlitev v organizaciji.

Po prejemu vse zahtevane dokumentacije bo agencija preverila ustreznost izbranih kandidatov.

Opozarjamo, da se morajo izbrani kandidati za mlade raziskovalce za leto 2020 posebej preko portala eVŠ prijaviti še na Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021. Če se izbrani kandidat za mladega raziskovalca ne bo vpisal na doktorski študij, agencija ne bo pričela s financiranjem usposabljanja izbranega kandidata za mladega raziskovalca.

Agencija bo pričela s financiranjem usposabljanja novih mladih raziskovalcev predvidoma 1. oktobra 2020.