Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Dokumentacija za nove mlade raziskovalce v letu 2016

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo v skladu z 238. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14; v nadaljevanju: pravilnik) izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta in agenciji najkasneje do 1. septembra 2016 sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev. Raziskovalna organizacija mora v istem roku agenciji poslati tudi izjavo, da je bil kandidat za mladega raziskovalca izbran v skladu s 102. členom pravilnika, t. j. v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, internimi predpisi raziskovalne organizacije, pogoji, določenimi s pravilnikom, in v soglasju z izbranim mentorjem, pri čemer raziskovalna organizacija zagotavlja, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 103. člena pravilnika.

Če raziskovalna organizacija do 1. septembra 2016 agenciji ne sporoči imena kandidata za mladega raziskovalca, mentor izgubi možnost financiranja usposabljanja mladega raziskovalca.

Skladno s 107. členom pravilnika je potrebno do 20. septembra 2016 za mladega raziskovalca poslati naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (obrazec: ARRS-MR/PROGRAM/2016),
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe agenciji poslati tudi:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija oziroma povprečne ocene vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi raziskovalna organizacija, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Če izbrani kandidat za mladega raziskovalca še ni vpisan v evidenci raziskovalcev agencije, je potrebno do 20. 9. 2016 poslati obrazec: ARRS-EV-03/2016 - Podatki o raziskovalcu za vpis v Evidenco RO - prva zaposlitev v organizaciji.

Po prejemu vse zahtevane dokumentacije bo agencija preverila ustreznost izbranih kandidatov.

Agencija bo pričela s financiranjem usposabljanja novih mladih raziskovalcev predvidoma s 1. oktobrom 2016.