Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08) in finančnega načrta agencije za leto 2009, sprejmeJavna agencija za raziskovalno dejavnost Republike

SKLEP
o spremembi Sklepa o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev št. 603-1/2009-2 z dne 23.1.2009 - januar 2009 - 3

Agencija s 1. januarjem 2009 določa ob nespremenjeni višini subvencije novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev.

Novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev je posledica spremenjene višine mentorskega dodatka, ki od 1.1. 2009 znaša 72,07 EUR, ter ne izplačevanja dodatka iz naslova delovne uspešnosti mladega raziskovalca od 01.04.2009 dalje. 

Struktura sredstev po posameznih cenovnih kategorijah je določena z Navodilom o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Vse ostale določbe sklepa ostajajo nespremenjene. 

 

dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 603-1/2009-31
Datum:   20.11.2009