Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1 in 61/06-ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) in finančnega načrta agencije za leto 2008, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. julijem 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08), kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 24.581,64 26.364,24 27.752,52
B 26.636,64 28.739,88 30.128,16
C 28.968,96 31.436,16 32.824,44
D 31.329,84 34.165,56 35.553,84

Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. julija 2008 poveča za 2 % in znaša 248,72 EUR. Mladi raziskovalci so upravičeni do poračuna plač od 1. julija 2008.

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja so:

  • izhodiščna plača v višini 248,72 EUR,
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji 5,34,
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64,
  • zakonske obveznosti 17,20,
  • mentorski dodatek,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

III.

S tem sklepom agencija še ne uveljavlja določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju glede uvedbe novega plačnega sistema s 1.8.2008.

Agencija bo zaradi uvedbe novega plačnega sistema za čas od 1.8.2008 oblikovala novo višino subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev takoj, ko bodo s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za ta namen zagotovljena sredstva in izvedla ustrezen poračun.

Za izplačilo mentorskega dodatka za mesec avgust 2008 agencija zagotavlja sredstva v enaki višini kot za mesec julij. S sprejemom nove Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa bo Vlada Republike Slovenije določila nov normativ za višino mentorskega dodatka.

 

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 28.08.2008
Številka: 603-1/2008-47