Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94-ZODPM, 23/96-ZVRS-A, 47/97-ZVRS-B, 23/99-ZSOVA, 119/00-ZVRS-C, 30/01-ZODPM-C in 52/02-ZDU-1), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03-ZDU-1-UPB1), 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03), skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2004 minister sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport s 1. avgustom 2004 določa novo višino in razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost ( Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01) ter upošteva povišanje plače mladih raziskovalcev za 2,5%, kot sledi:
 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec
po sklepu senata
z izplonjenimi pogoji
Magister
A 5.466.008,40 5.864.936,40 6.171.855,60
B 5.933.046,00 6.404.832,00 6.711.751,20
C 6.461.576,40 7.015.813,20 7.322.732,40
D 6.999.267,60 7.637.384,40 7.944.303,60

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

 • izhodiščna plača v višini 53.748,00 SIT,
 • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
 • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 5,34,
 • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64,
 • zakonske obveznosti,
 • mentorski dodatek,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca.

Neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca so za:

 • mladega raziskovalca podiplomca 60 % cene materialnih stroškov raziskovalnih projektov,
 • mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 70 % cene materialnih stroškov raziskovalnih projektov in
 • mladega raziskovalca magistra 70 % cene materialnih stroškov raziskovalnih projektov.

III.

Letni zneski subvencije za financiranje doktorskega študija mladih raziskovalce v tujini ostajajo nespremenjeni in znašajo:

 • za države I. kategorije (Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Poljska, Slovaška in Španija)
  4.588.720,80 SIT od tega za življenjske stroške 2.421.468,00 SIT, za študijske pripomočke 484.293,60 SIT in za zavarovanje 1.682.959,20 SIT.
 • za države II. kategorije ( Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Kanada, Nemčija, Nizozemska, portugalska, Rusija in Švedska)
  5.101.502,40 SIT od tega za življenjske stroške 2.848.785,60 SIT, za študijske pripomočke 569.757,60 SIT in za zavarovanje 1.682.959,20 SIT.
 • za države III. kategorije ( Izrael, Japonska, Norveška, Švica, Velika Britanija in ZDA
  6.468.919,20 SIT od tega za življenjske stroške 3.988.299,60 SIT, za študijske pripomočke 797.660,40 SIT in za zavarovanje 1.682.959,20 SIT.

Mentorji mladih raziskovalcev, ki delajo doktorat v tujini niso upravičeni do mentorskega dodatka.

IV.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.


dr. Slavko Gaber
Minister

Ljubljana, 18.8.2004

Številka: 165-2/2004/13