Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 07.03.2006. Od 08.03.2006 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.
 


Prva objava: Uradni list RS, št. 12-354/2005 objavljen: 10.2.2005, velja od: 11.2.2005

Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 49-1978/2005), objavljen 18.5.2005, velja od 19.5.2005


PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah - v veljavi do 07.03.06

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in vrsto podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v pravne osebe, ki so vpisane v evidenco RO pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in imajo statusno obliko zavoda (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna organizacija), pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor mentorjev, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) financira usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah z namenom, da se:

 • obnovita raziskovalni in raziskovalno-pedagoški kader v raziskovalnih organizacijah;
 • poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni program), temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov;
 • poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja.

3. člen

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev zagotavlja agencija.

4. člen

Na podlagi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev ter letne politike ministrstva, pristojnega za znanost, ki določa število mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah in področjih, direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) sprejme navodila za izbor mentorjev mladih raziskovalcev.

II. POZIV

5. člen

Na podlagi navodil iz prejšnjega člena agencija javno pozove raziskovalne organizacije, da v določenem roku predlagajo mentorje, ki bi usposabljali mlade raziskovalce na izbranih vedah in področjih.

Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji.

6. člen

Direktor zadolži uradno osebo, ki je na agenciji zadolžena za področje mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), da pripravi dokumentacijo o vseh potencialnih mentorjih, ki so jih predlagale raziskovalne organizacije.

III. POGOJI, KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR MENTORJEV

7. člen

Mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji;
 • izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta;
 • sodelovati v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancira agencija.

8. člen

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati, pri čemer se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa – slednje se upošteva še dve leti po, s pogodbo zahtevanem zaključku programa.

9. člen

Merila za ocenjevanje mentorjev:

 • ovrednoteno število objavljenih znanstvenih člankov v zadnjih 5 letih;
 • znanstvena odmevnost objavljenih del (citati) ;
 • povezanost raziskovalnega dela z uporabniki;
 • odobreni mednarodni projekti;
 • odobreno število mladih raziskovalcev v obdobju zadnjih 10 let;
 • število uspešno zaključenih usposabljanj (z magisterijem, z doktoratom) v obdobju zadnjih 10 let;
 • število mladih raziskovalcev v financiranju.

Kvantitativna merila za ocenjevanje posameznih kazalcev opredeli agencija in so sestavni del ocenjevalnega lista. Ocenjevalni list se objavi na spletni strani agencije še pred posredovanjem poziva iz 5. člena tega pravilnika.

IV. IZBOR MENTORJEV

10. člen

Uradna oseba pošlje celotno dokumentacijo za posameznega mentorja nacionalnemu koordinatorju ustreznega področja. Priloži ocenjevalni list in priloge, ki so njegov sestavni del (reference mentorja, prikaz uspešnosti usposabljanja mladih raziskovalcev, število aktivnih mladih raziskovalcev).

Nacionalni koordinator izpolni ocenjevalni list za posameznega mentorja in pripravi predlog prednostne liste vseh mentorjev, ki so bili predmet ocenjevanja.

Pri oblikovanju predloga prednostne liste mentorjev se upoštevajo tudi razvojne možnosti raziskovalnega področja.

11. člen

Uradna oseba gradivo, ki so ga pripravili nacionalni koordinatorju, zbere in pripravi zbirni seznam za obravnavo na znanstveno-raziskovalnih svetih ved.

Znanstveno-raziskovalni sveti ved pregledajo ocenjevalne liste in prednostne liste in jih med področji znotraj vede uskladijo. Usklajene predloge znanstveno-raziskovalnih svetov ved obravnava znanstveni svet agencije in pripravi predlog liste mentorjev, na kateri mora biti vsaj 25% mentorjev mlajših od 45 let.

Znanstveni svet agencije pripravi predlog liste mentorjev, ki je sestavljen iz dveh delov: prednostne liste mentorjev, ki jo predlaga v sprejem in rezervne liste.

V. ODLOČANJE

12.člen

Direktor posreduje listo mentorjev upravnemu odboru agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) v sprejem. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti.

Agencija o izboru pisno obvesti raziskovalne organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju in kandidate za mentorje, ki so se prijavili kot posamezniki.

Raziskovalna organizacija in kandidat za mentorja, ki se je prijavil kot posameznik, imata v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, kriteriji in merila za izbor mentorjev.

Direktor imenuje komisijo, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi.

Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru.

Upravni odbor odloči o pritožbi s sklepom v 15 dneh od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Odločitev je dokončna.

Listo mentorjev objavi agencija na svoji spletni strani.

13. člen

Raziskovalne organizacije objavijo javne razpise za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih znanih mentorjih, vedah in področjih v dnevnem časopisu in/ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen

Raziskovalne organizacije morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca maja tekočega leta in do 1. junija sporočiti agenciji imena izbranih kandidatov. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

15. člen

Če raziskovalne organizacije do 1. junija tekočega leta agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.

16. člen

Komisija, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi v primeru iz prejšnjega člena tega pravilnika, z rezervne liste mentorjev, oblikuje predlog dodatne liste mentorjev. Direktor pošlje dodatno listo mentorjev upravnemu odboru v sprejem. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Lista je dokončna.

17. člen

Agencija objavi dodatno listo mentorjev na spletni strani in o izboru pisno obvesti raziskovalne organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju.

VI. MLADI RAZISKOVALCI – POGOJI, KRITERIJI IN MERILA

18. člen

Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: - je državljan Republike Slovenije;

 • je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
 • ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj ( brez diplome) najmanj 8,00; če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna;
 • starost do vključno 28 let ( upošteva se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že opravil študijski program za pridobitev magisterija, je starost kandidata lahko 30 let.

Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.

19. člen

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • že zaključen magisterij;
 • vpis na podiplomski študij;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu.

Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.

20. člen

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis raziskovalnih organizacij, opravi raziskovalna organizacija v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz predhodnega člena.

VII. IZVAJANJE FINANCIRANJA

21. člen

Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer do največ štiri leta in šest mesecev.

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo magisterija. Agencija v tem primeru financira usposabljanje mladega raziskovalca do največ dve leti in šest mesecev, vendar po tem mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.

Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, agencija lahko podaljša čas raziskovalnega usposabljanja tako, da se njihov program z zagovorom doktorata zaključi v devetih letih od vstopa v program mladih raziskovalcev. Agencija v teh primerih polno financira program usposabljanja mladega raziskovalca največ štiri leta in šest mesecev, tako da se financiranje po posameznih letih razporedi, glede na čas izvajanja programa in že pridobljena javno finančna sredstva iz naslova pripravništva, sekundariata ali specializacije.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v prvem odstavku tega člena, za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik, oziroma za dve leti, če je vpisan v tretji letnik ali če je imel že zaključen magisterij. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo biti ponovno vključeni v program.

22.člen

Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora pred podpisom pogodbe o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra poslati agenciji naslednjo dokumentacijo:

 • okvirni program raziskovalnega usposabljanja;
 • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov, ki jih (so)financira agencija ter v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec;
 • dokazilo o državljanstvu;
 • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru magisterija.

23. člen

Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.

Raziskovalni program obsega:

 • izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt raziskovalne skupine;
 • delovno hipotezo in metode dela;
 • cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na originalnem prispevku k znanosti.

Študijski program mora biti časovno opredeljen.

Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini podpišejo: raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine, poslovodni organ izvajalca in kandidat za mladega raziskovalca.

24. člen

Agencija sklene z izvajalcem pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.

25. člen

Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih odpravi.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v 8 dneh obvesti izvajalca.

VIII. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI

26. člen

Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje agencija že financira, se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.

V času krajšega usposabljanja mladega raziskovalca v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih agencija namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.

Izvajalec opiše potek usposabljanja mladega raziskovalca v tujini v letnem poročilu.

Zaradi krajšega usposabljanja v tujini se pogodbeni rok za izvedbo programa ne podaljša, zagovor doktorata pa mora biti opravljen v Republiki Sloveniji.

IX. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

27. člen

Izvajalec mora poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi in v ta namen poslati agenciji letno oziroma zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga agencija objavi na spletni strani. Izvajalec mora doktorsko disertacijo mladega raziskovalca objaviti v elektronski obliki v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Finančni obračun ob zaključku usposabljanja mora biti poslan agenciji najkasneje v roku enega meseca od izplačila zadnjega obroka.

Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, lahko agencija za čas zamude zadrži izplačilo sredstev po pogodbi.

Mladi raziskovalec mora v Republiki Sloveniji sprejeti pridobljeni izobrazbi ustrezno zaposlitev, za enak čas kot je trajalo financiranje usposabljanja. V nasprotnem primeru mora vrniti 5% izplačanih sredstev. V primeru, da je mlademu raziskovalcu takoj po zagovoru doktorata, odobren podoktorski projekt v tujini, se obveznost iz prvega stavka tega odstavka prestavi za čas odobrenega podoktorskega projekta.

Obveznosti mladega raziskovalca iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredijo v pogodbi iz 24. člena tega pravilnika.

28. člen

Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti agenciji spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanašajo na spremembo oziroma prekinitev zaposlitve, ter na upravičeno odsotnost nad 30 dni skupaj, kot je porodniški dopust ali daljša bolezenska odsotnost, za katere izvajalec pridobi javno finančna sredstva.

V primeru prekinitve oziroma spremembe zaposlitve, se izplačevanje sredstev v celoti prekine. Za čas upravičene odsotnosti pa agencija začasno prekine financiranje in podaljša program usposabljanja za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.

29. člen

Izvajalec lahko predlaga zamenjavo mentorja le v primeru zamenjave delovnega razmerja mentorja, upokojitve ali smrti mentorja.

Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 7. člena tega pravilnika

30. člen

Sredstva agencije se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti agenciji vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi se navede ime odgovorne osebe za skrbnika pogodbenih določil.

31. člen

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko začasno ali v celoti prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca v prvih šestih mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe razen, če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposabljanja po preteku šestih mesecev, se opredeli v pogodbi.

Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti v realni vrednosti, v roku, ki ga določi agencija.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, sta izvajalec in mladi raziskovalec dolžna vrniti vsak po 5% izplačanih sredstev.

32. člen

Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za bruto plačo (brez prispevkov) mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s predpisi, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe, razen določil 26. člena, drugega in tretjega stavka četrtega odstavka 27. člena, 28. člena, 29. člena ter četrtega in petega odstavka 31. člena tega pravilnika.

V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti.

Če mladi raziskovalec, ki mu je bilo odobreno magistrsko usposabljanje, pred iztekom pogodbenega roka pridobi sklep senata za direktni prehod na doktorski študij, je skupna doba njegovega financiranja največ 4 leta in šest mesecev.

33.a člen

Rok za sporočanje imen kandidatov za mlade raziskovalce, določen v 14. in 15. členu tega pravilnika, za leto 2005 določi agencija in o tem obvesti raziskovalne organizacije ter ga objavi na spletnih straneh agencije.

Če raziskovalne organizacije do roka, ki ga določi agencija, ne sporočijo imena kandidatov za mlade raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.

34. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni list RS, št. 48/02 in 36/04)

35. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.