Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-15/2004/6 z dne 31.3.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. seji dne 4.4.2005 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah

1. člen

V 5. členu Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji.«.

2. člen

Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Agencija o izboru pisno obvesti raziskovalne organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju in kandidate za mentorje, ki so se prijavili kot posamezniki.«.

V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Raziskovalna organizacija in kandidat za mentorja, ki se je prijavil kot posameznik, imata v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih pravico vložiti pritožbo.«.

3. člen

Naslov VI. Poglavja «KANDIDATI ZA MLADE RAZISKOVALCE – POGOJI, KRITERIJI IN MERILA« se spremeni tako, da se glasi »MLADI RAZISKOVALCI – POGOJI, KRITERIJI IN MERILA«.

4. člen

Napovedni stavek prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:«

V četrti in peti alinei prvega odstavka in prvem ter drugem stavku drugega odstavka se beseda »kandidat« nadomesti z besedama »mladi raziskovalec«.

V tretjem odstavku se beseda »Kandidati« nadomesti z besedno zvezo »Mladi raziskovalci«.

5. člen

Prva alinea prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: » - povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: » Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.«.

6. člen

V četrti alinei 22. člena se za besedo »diplomi« dodajo besede «z dodatkom k diplomi«.

7. člen

V drugem stavku četrtega odstavka 27. člena se za besedo »sredstev« črta besedilo »skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.

8. člen

V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 7. člena tega pravilnika.«

9. člen

V četrtem odstavku 31. člena se črta besedilo » skupaj z zamudnimi obrestmi«.

10. člen

V prvem odstavku 33. člena se na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen določil 26. člena, drugega in tretjega stavka četrtega odstavka 27. člena, 28. člena, 29. člena ter četrtega in petega odstavka 31. člena tega pravilnika.«

11. člen

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

33.a člen

Rok za sporočanje imen kandidatov za mlade raziskovalce, določen v 14. in 15. členu tega pravilnika, za leto 2005 določi agencija in o tem obvesti raziskovalne organizacije ter ga objavi na spletnih straneh agencije.

Če raziskovalne organizacije do roka, ki ga določi agencija, ne sporočijo imena kandidatov za mlade raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.".

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 011-01-25/2005/1
Ljubljana, dne 4.4.2005
EVA:2005-1647-0003

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš