Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20, v nadaljevanju: Uredba) se objavi
 

Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2021

 1. Višina in razmerje sredstev za začasno financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev znaša:

za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021

 
Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.635,98 267,12 500,70 2.403,80
B 1.635,98 267,12 706,36 2.609,46
C 1.635,98 267,12 938,93 2.842,03
D 1.635,98 267,12 1.174,95 3.078,05
E 1.635,98 267,12 1.399,69 3.302,79
F 1.635,98 267,12 1.625,32 3.528,42

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.515,77 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.606,68 evrov (34. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %;
 • mentorski dodatek v višini 82,31 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • dodatek za delovno uspešnost v višini 2 % od osnovne plače;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2020, zmanjšano za rast cen življenjskih potrebščin, ki znaša v letu 2020 -1,1 %.
   

za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021
 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.639,20 267,64 500,70 2.407,54
B 1.639,20 267,64 706,36 2.613,20
C 1.639,20 267,64 938,93 2.845,77
D 1.639,20 267,64 1.174,95 3.081,79
E 1.639,20 267,64 1.399,69 3.306,53
F 1.639,20 267,64 1.625,32 3.532,16

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani vsi parametri, ki so upoštevani v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, razen mentorskega dodatka, ki od 1. 5. 2021 dalje znaša 85,53 evrov bruto.
 

 1. Skladno z 21. členom Uredbe se pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev upošteva:
  • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
  • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
  • da je dodatek za delovno dobo povprečno 0,50 odstotka od osnovne plače.
    
 1. Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev na področju medicine brez plače (zdravniki – specializanti) skladno z 28. členom Uredbe znaša

za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021

 

Cenovna
kategorija
Plača
(mentorski dodatek)
Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 82,31 13,25  500,70   596,26
B 82,31 13,25  706,36   801,92
C 82,31 13,25  938,93   1.034,49
D 82,31 13,25  1.174,95   1.270,51
E 82,31 13,25  1.399,69   1.495,25
F 82,31 13,25  1.625,32   1.720,88


za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021

 

Cenovna
kategorija
Plača
(mentorski dodatek)
Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 85,53 13,77  500,70   600,00
B 85,53 13,77  706,36   805,66
C 85,53 13,77  938,93   1.038,23
D 85,53 13,77  1.174,95   1.274,25
E 85,53 13,77  1.399,69   1.498,99
F 85,53 13,77  1.625,32   1.724,62

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor
 

Številka: 603-1/2021-23
Datum: 18. 5. 2021