Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 - ZNOrg), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12,  8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Začasna višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev
za leto 2019

 1. Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 znaša:

 

 Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.539,04 251,30 497,32 2.287,66
B 1.539,04 251,30 701,59 2.491,93
C 1.539,04 251,30 932,58 2.722,92
D 1.539,04 251,30 1.167,01 2.957,35
E 1.539,04 251,30 1.390,24 3.180,58
F 1.539,04 251,30 1.614,34 3.404,68

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.457,48 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.428,34 evrov, (31. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.544,88 evrov (33. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34%; 
 • mentorski dodatek v višini 74,27 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10%;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2018, zvišano za indeks rasti cen na drobno, ki znaša v letu 2018 1,4 %.
   
 1. Skladno z 21. členom Uredbe in v povezani z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 80/18), ki spreminja uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede (dvig za 1 plačni razred s 1. 1. 2019), se pri določitvi upošteva dvig za en plačni razred:
 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
 • da je dodatek za delovno dobo povprečno 0,50 odstotka od osnovne plače.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Številka: 603-1/2019-2
Datum:  30. 1. 2019