Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12,  8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16-ZDoh-2R) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2018 (čistopis)

  1. Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev za leto 2018 znaša:

 

 Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.479,30 241,55 490,45 2.211,30
B 1.479,30 241,55 691,90 2.412,75
C 1.479,30 241,55 919,70 2.640,55
D 1.479,30 241,55 1.150,90 2.871,75
E 1.479,30 241,55 1.371,05 3.091,90
F 1.479,30 241,55 1.592,05 3.312,90

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

  • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.401,42 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.373,40 evrov, (30. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z rednim napredovanjem v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
  • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34%; 
  • mentorski dodatek v višini 70,87 evrov bruto ter prispevke na plačo za mentorski dodatek v višini 16,10%;
  • materialni stroški in stroški storitev v višini 60,00 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno  začasno cenovno kategorijo v letu 2018 zvišano za 1,7 %, glede na začasni ekvivalent polne zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih. Zvišanje je skladno z ugotovljeno inflacijo v letu 2017 (1,7 %).
  1. Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se skladno z 21. členom Uredbe upošteva:
  • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
  • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
  • da je dodatek za povprečno delovno dobo 0,50 odstotka od osnovne plače.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Številka: 603-1/2018-17
Datum:  9. 10. 2018