Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,  57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) - z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Narodowe Centrum Nauki (v nadaljevanju: NCN) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta poljski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki ali avstrijski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).    

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih sodelujejo partnerji CEUS. Partnerstvo CEUS, ki poleg ARRS vključuje NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija) in GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka), raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno zmanjšana administrativna bremena.

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ štiri leta, pri čemer mora biti obdobje izvajanja raziskovanega projekta enako trajanju raziskovalnega projekta pri agenciji, ki deluje v vlogi vodilne agencije. 

(6) Znesek sofinanciranja poljskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NCN, mora dosegati vsaj 40% sofinanciranja skupne vrednosti dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta. Preračun poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR oziroma češkega dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR je določen v Stroškovniku CEUS ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse sodelujoče RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena sredstva prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis NCN se morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroškovniku CEUS. 

(7) Znesek sofinanciranja slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, v prijavni vlogi pri raziskovalnih projektih v trajanju treh let ne sme presegati 100.000 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000 EUR letno.

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi NCN. Slovenski in poljski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi češki ali avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri NCN.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora na projektu sodelovati z najmanj 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo na projektu sodelovati z najmanj 17 efektivnimi urami raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO oz. v register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri NCN pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.


5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa s strani NCN pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila NCN. ARRS na podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) z dne 17. 6. 2019 - sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NCN v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. 

Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega ali avstrijskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili NCN in jo odda na javnem razpisu NCN. Vodja slovenskega dela projekta odda krajšo obliko vsebinsko enake prijave na zadevni javni razpis, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-CEUS_NCN-2020.docx ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi. Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NCN.

Po zaključenem postopku ocenjevanja NCN obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NCN predlaga v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov in po prejemu obvestila vseh sodelujočih partnerskih agencij o sofinanciranju skupnih raziskovalnih projektov, izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

ARRS bo skladno s smernicami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri NCN in jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Znesek sofinanciranja slovenskega dela skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja poljskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NCN, dosegati vsaj 40% sofinanciranja skupne vrednosti raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta) v prijavni vlogi pri raziskovalnih projektih v trajanju treh let ne sme presegati 100.000 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000 EUR letno. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno dobo izvajanja preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto. 

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije, ki ureja področje odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

 1. Razpisna dokumentacija

Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokumente:

 1. ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020 in ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-STROŠKOVNIK-2020;
 2. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba). 
   
 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-NCN- STROŠKOVNIK-2020.  Prijava na javni razpis se lahko odda na način  določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-STROŠKOVNIK-2020 na elektronski poštni naslov: CEUS.NCN@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: CEUS.NCN@arrs.si  do vključno 15. 12. 2020 do 15.00.

Prijava se na navedeni elektronski naslov odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc.

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NCN.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja..

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo NCN” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Poleg tiskane prijave je potrebno prijavno vlogo oddati tudi v elektronski obliki na elektronski poštni naslov: CEUS.NCN@arrs.si na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc in

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do vključno 15. 12. 2020 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 15. 12. 2020do 15.00 (poštni žig).

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NCN.

11.4. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena predpisana obrazca  v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
 

 1. Čas in kraj odpiranja prijavv

Odpiranje prijav bo predvidoma 18. 12. 2020 ob 10. uri v prostorih ARRS. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020.

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja

 

Št. 5100-19/2020-1
Datum: 14. 9. 2020

 

Razpisna dokumentacija:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A, 21/18 –ZNOrg in 9/19);
   
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20);
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in 2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020);
   
 • Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016.

 

Popravek v prijavnem obrazcu ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020 (20.11.2020)

V prijavnem obrazcu ARRS-RPROJ-CEUS-NCN-2020 je v opombah ena, tri in sedem, v skladu s 5.1. točko javnega razpisa, popravljeno trajanje izvajanja raziskovalnih projektov in sicer tako, da se glasi, da je skupno trajanje projekta lahko največ štiri leta.«

 

Sprememba kontaktne osebe: