Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise – št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni razpis ERC) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
 

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.
 

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2)Prilagojeni raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(3) Prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa bili izbrani za sofinanciranje.

(4) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(5) Prijavitelj lahko za posameznega vodjo prilagojenega raziskovalnega projekta, do njegove pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), dvakrat odda prijavo za sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta, pri čemer mora biti pri drugi prijavi prilagojenega raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje prilagojenega raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo prilagojenega raziskovalnega projekta, ki je pridobil ERC projekt, ponovno dvakrat odda prijavo za sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta in sicer do ponovne pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), pri čemer mora biti pri drugi prijavi prilagojenega raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje prilagojenega raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji.

(6) Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno.

(7) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta na zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis, opredeljenem v 10. točki tega javnega razpisa, ne sme biti nosilec potekajočega prilagojenega raziskovalnega projekta.   

(8) Prilagojeni raziskovalni projekt je lahko sofinanciran in traja največ za časovno obdobje, določeno v 6. točki javnega razpisa.

(9) Prijavitelji prilagojenih raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec prilagojenega raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-KS-2019.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti v celotnem obdobju trajanja prilagojenega raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je bil kot vodja mednarodnega projekta predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(2) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(3) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje prilagojenih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki prilagojenega raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(4) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja prilagojeni raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(5) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na prilagojenem raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(6) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(7) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v evidenco RO).

(8) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem prilagojenega raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(9) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(10) Če so v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira samo tisti del prilagojenega raziskovalnega projekta, ki se nanaša na matično in sodelujočo RO.

5.3.Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis, razen pogoja iz prvega in sedmega odstavka točke 5.1.,  ki morata biti izpolnjena na zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

 1. Trajanje in obseg sofinanciranja ter okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni projekt, vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu ERC
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 250.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji ERC, kot izhaja iz spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, in pripadajoče recenzije (v nadaljevanju: dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC).

Obseg sofinanciranja prilagojenega raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljevanju: ZSA). Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

 1. Postopek izbora

Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo, ki ga imenuje ZSA. Občasno strokovno telo v postopku ocenjevanja presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta. Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov ter ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov s seznamom izbora prijav, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila.

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-ERC KS-2020.  Prijava na javni razpis se lahko odda na način  določen v točki 10.1. ali na način določen v točki 10.2.

10.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-ERC KS-2020 na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si  najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.

Prijava se na navedeni elektronski naslov odda tudi na obrazcih ARRS-ERC KS-2020 -Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta.

Prijavitelj k elektronski prijavi poleg dokazila o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC obvezno priloži tudi celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.

10.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na komplementarno shemo” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Poleg tiskane prijave je potrebno prijavno vlogo oddati tudi v elektronski obliki na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si. na obrazcih ARRS-ERC KS-2020 -Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta.

Prijavitelj k elektronski prijavi poleg dokazila o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC obvezno priloži tudi celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave (poštni žig).  

10. 3. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec  v predpisani obliki (točka 10.1. - elektronska; točka 10.2. - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 10.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije:

http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

 

 

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja

Številka: 5100-28/2020-1
Datum: 14. 9. 2020

 

Razpisna dokumentacija:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A in 21/18 –ZNOrg in 9/19);
   
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20);
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in 2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020;
   
 • Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016;
   

Sprememba kontaktne osebe: