Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018 in 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018; v nadaljevanju: Metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
 1. Cilj javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem javnega razpisa zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta po njegovem zaključku odda prijavo na razpis ERC.
 1. Pogoji
  Prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

5.1.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:

(1) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti ob oddaji prijave zaposlen pri RO, ki je prijavitelj na predmetni javni razpis;

(2) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO);

(3) vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC;

5.2.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

(1) prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa bili izbrani za sofinanciranje;

(2) agencija prijavitelju sofinancira istočasno za istega vodjo le en potekajoči prilagojeni raziskovalni projekt;

(3) če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno. Če so v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira samo tisti del prilagojenega raziskovalnega projekta, ki se nanaša na člane raziskovalne skupine, ki imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO). 

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni projekt, vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 75.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 75.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji pri ERC.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti. Na podlagi dogovora med prijaviteljem in agencijo se določi datum pričetka izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta.

 1. Način sofinanciranja
  Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
 1. Postopek izbora
  Ocenjevalni postopek bo vodilo občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo v postopku ocenjevanja presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov ter ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila.
 1. Način, oblika in roki za predložitev prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot  prijavna vloga na obrazcu ARRS-ERC KS-2018.

9.1.   Tiskana prijava

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na komplementarno shemo” ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

9.2.   Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si.

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži naslednje elektronske dokumente:

(1) elektronsko obliko obrazca ARRS-ERC KS-2018 (poimenovano ARRS-ERC KS-2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji),

(2) dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC (spremno pismo prijavitelju ERC projekta in pripadajočo recenzijo) ter

(3) celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.

9.3.   Rok za predložitev prijave

Za pravočasne prijave se štejejo tiskane prijave, ki prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto, a najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

9.4.   Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-KS-2016.

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa.

 1. Čas in kraj odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in 3. 12. 2018 na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po telefonu (01) 400 5973, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Številka: 5100-18/2018-1
Datum: 18. 12. 2018

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018.

 

Razpisna dokumentacija:

Sprememba kontaktne osebe: