Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) ter Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-22 z dne 8.5.2015) poziva prijavitelje iz slovenskih raziskovalnih organizacij, ki so bili na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju: ERC) pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za sofinanciranje, da agenciji prijavijo prilagojen projekt, ki glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja prilagojenega projekta in višino razpoložljivih sredstev. Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojen projekt, ki se bo izvajal pretežno v Sloveniji, največ v obsegu, ki ga določa spodnja tabela:

 

Mednarodni razpis Dosežena uspešnost pred zavrnitvijo
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega letnega zneska na mednarodnem razpisu oz. največji možni znesek) in trajanje sofinanciranja agencije
ERC Starting Grant izbran za 2. krog do 37,5 % oz. do 100.000 EUR
(do 2 leti)
  pozitivno ocenjen v 2. krogu do 50 % oz. do 150.000 EUR
(do 2 leti)
ERC Consolidator Grant izbran za 2. krog

 
do 37,5 % oz. do 100.000 EUR
(do 3 leta)
  pozitivno ocenjen v 2. krogu do 50 % oz. do 150.000 EUR
(do 3 leta)
ERC Advanced Grant pozitivno ocenjen v 1. krogu do 25 % oz. do 100.000 EUR
(do 3 leta)
  izbran za 2. krog do 37,5 % oz. do 150.000 EUR
(do 3 leta)
  pozitivno ocenjen v 2. krogu do 50 % oz. do 200.000 EUR
(do 3 leta)

V skladu z ocenjevanjem ERC se kot

  • »pozitivno ocenjen v 1. krogu« upošteva dosežena ocena B na prvi stopnji;
  • »izbran za 2. krog« upošteva dosežena ocena B na drugi stopnji;
  • »pozitivno ocenjen v 2. krogu« upošteva dosežena ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja.

Merodajna je vedno razlaga ocene v sami recenziji ERC.

Strokovno telo za ocenjevanje prilagojenih projektov, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA), presodi, ali prilagojeni projekt omogoča realizacijo glavnih ciljev projekta, prijavljenega na razpis ERC, in ZSA predlaga obseg in trajanje sofinanciranja. Vodja prilagojenega projekta mora biti isti kot vodja projekta, ki ga je pozitivno ocenil ERC.

Na predlog ZSA za sofinanciranje projekta, direktor agencije izda individualni sklep, v katerem se določi višina in trajanje sofinanciranja. Sofinanciranje se začne najkasneje v enem letu po sprejemu individualnega sklepa. Agencija s prijaviteljem sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli način financiranja in izvajanja projekta ter določi kategorija cene raziskovalne ure.

Prijavitelj izpolni obrazec ARRS-MS-KOMPL-2016 in podpisanega in žigosanega v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na komplementarno shemo”, pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-MS-KOMPL-2016-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) pa na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si. Elektronski obliki obrazca prijavitelj obvezno priloži naslednje elektronske dokumente (v formatu pdf):

  • dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu (dopis ERC nosilcu in recenzija)
  • celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu v sofinanciranje sprejela okvirno do 10 prilagojenih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

Kontaktna oseba: Frančiška Rožič Novak, tel. +386 1 400 5950, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si 

Poziv je odprt do preklica oz. do objave novega poziva.

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 26. 1. 2016
Številka: 5110-1/2016-1


Sprememba kontaktne osebe:
  - Mojca Boc, tel. 386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si