Mednarodna mobilnost

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

 

Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih slovenskih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje aktivne udeležbe izjemnih slovenskih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih (v nadaljnjem besedilu: aktivna udeležba), ki spodbujajo razvoj akademske kariere mlajših raziskovalcev. Aktivna udeležba lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, prispevka s predstavitvijo ali v funkciji moderatorja oziroma člana okrogle mize, sekcije ipd.
 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je spodbujati aktivno udeležbo z namenom spodbujanja razvoja akademske kariere mlajših raziskovalcev.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis (v nadaljevanju: izjemni mlajši raziskovalec), lahko kandidira samo z enim predlogom za spodbujanje aktivne udeležbe.

(3) Prijavitelj mora k prijavi priložiti dokazila oz. povabilo za udeležbo na odmevnem mednarodnem programu, na katerem bo izjemni mlajši raziskovalec aktivno sodeloval. Relevantnost mednarodnega programa preveri zunanji ekspertni panel za ERC fokus in izjemne mlajše raziskovalce (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

(4) Izjemni mlajši raziskovalec je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023; v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi agencija. Agencija bo za kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan vsakokratnega odpiranja prijav  (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred vsakokratnim odpiranjem prijav (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

(5) Izjemni mlajši raziskovalci so raziskovalci do sedem let po zagovoru prvega doktorata ali kot zahteva organizator.

(6) Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan oddaje prijave na javni razpis.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 106. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C. Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.5. Spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce.

Kriterija za ocenjevanje sta: Znanstvena odličnost ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel.

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, pri čemer upošteva načelo zastopanosti vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni seznam uvrščena vsaj ena prijava za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju prijav na prednostni seznam zunanji ekspertni panel upošteva oceno prijave. Zunanji ekspertni panel predlog prednostnega seznama prijav posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

Ocenjevalni postopek se izvede za vsak posamezen mednarodni program, ki se šteje kot zaključena celota in se v sklopu ocenjevalnega postopka obravnava le enkrat.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivne udeležbe

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 50.000,00 EUR.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu (so)financirala okvirno 24 aktivnih udeležb in sicer do porabe sredstev javnega razpisa. Število (so)financiranih aktivnih udeležb ter obseg in datum začetka (so)financiranja so vezani na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Agencija bo izjemnim mlajšim raziskovalcem v okviru javnega razpisa (so)financirala: mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevaje ceno in porabo časa, stroške bivanja, dnevnice, lokalni prevoz od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče raziskovalne organizacije in nazaj ter morebitne druge potne stroške povezane z izvedbo mednarodnega programa, v skupnem znesku do višine opredeljene  v Prilogi 1 Proračunske kategorije in seznam držav gostiteljic k javnemu razpisu, ki je sestavni del javnega razpisa. 

Agencija bo (so)financirala stroške aktivne udeležbe na podlagi prejetih zahtevkov za izplačilo,  katerim bo priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedeni aktivni udeležbi. Prijavitelji so dolžni posredovati zahtevek za izplačilo na agencijo v 30 dneh od zaključka aktivne udeležbe, za aktivne udeležbe izvedene v mesecu decembru pa do 10. januarja naslednjega koledarskega leta. V primeru, da dodeljena sredstva ne bodo porabljana v celoti, prijavitelji izstavijo nižji zahtevek za izplačilo.
 

9. Oddaja prijave

9.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-AUIMR/2023 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in izjemnega mlajšega raziskovalca.

9.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.
 

10. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo praviloma štirikrat letno, in sicer po vrstnem redu prispetja. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

11. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Uradna oseba evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

13. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 30. 6. 2024.
 

14. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, ge. Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Številka: 5100-10/2023-2
Datum:  20. 3. 2023

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

  • Vzorec pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023:

 

 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu ARIS) zaradi rasti integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki je za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022, z dnem 26. 9. 2023 objavlja preklic odprtja Javnega razpisa za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce, objavljenega na spletni strani ARIS, št. 5100-10/2023-2, z dne 20. 3. 2023.