Mednarodno sodelovanje

Gostovanje raziskovalcev iz tretjih držav

Predstavitev

Z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) ter Pravilnikom o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list Rs, št. 22/19; v nadaljevanju: Pravilnik)) se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljnega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21).

Raziskovalna organizacija je upravičena do sklenitve sporazuma po tem pravilniku, če je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS.

Raziskovalna organizacija, ki sklene sporazum po navedenem pravilniku, mora v enem mesecu od sklenitve sporazuma o tem obvestiti ARRS.

V obvestilu mora raziskovalna organizacija navesti naslov ali namen raziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja, v zvezi s katerim gosti raziskovalca iz tretje države, ter datum začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalne dejavnosti, za katero je sklenjen sporazum. Raziskovalna organizacija mora tudi nemudoma obvestiti ARRS o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje sporazuma (4. člen pravilnika). ARRS ima pravico do vpogleda v dokumentacijo raziskovalne organizacije v zvezi z gostovanjem raziskovalca iz tretje države. ARRS lahko po potrebi zahteva, da ji raziskovalna organizacija pošlje kopijo sporazuma in vseh morebitnih aneksov k sporazumu (8. člen pravilnika).

ARRS na svoji spletni strani objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter datume začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalnih dejavnosti po sporazumih, ki so jih sklenile raziskovalne organizacije (5. člen pravilnika). Raziskovalna organizacija mora najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma predloži ARRS krajše poročilo o poteku izvajanja sporazuma skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena (9. člen pravilnika).