Mednarodno sodelovanje

ESF - Evropska znanstvena fundacija

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi Sklepa o (so)financiranju sodelovanja slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v EUROCORES shemi Evropske znanstvene fundacije (ESF) za leto 2008 številka 430-17/2008-1 z dne 13.3.2008 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni poziv k sodelovanju raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF) v letu 2008

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet poziva
  Predmet poziva je ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF) v letu 2008 za programe EuroBABEL - Analize ogroženih jezikov, EuroMEMBRANE - Arhitektura in dinamika membran in EuroHESC - Visokošolska izobrazba in družbene spremembe.
   
 3. Subjekti poziva
  Poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, vpisanim v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS in fizičnim osebam, vpisanim v register zasebnih raziskovalcev.
   
 4. Kriteriji in merila za izpolnjevanje pogojev
  Predlogi raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (v nadaljnem besedilu: ESF) v letu 2008 morajo biti pripravljeni v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št.39/06, 106/06 in 39/07), Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) in Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) ter v skladu s pogoji, ki jih določa ESF.

ARRS preverja izpolnjevanje formalnih pogojev za prijavo na razpis ESF. Predlogi raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu 2008 morajo izpolnjevati vse nacionalne kriterije za (so)financiranje projekta iz Slovenije v EUROCORES shemi in kriterije ESF za ocenjevanje projekta v EUROCORES shemi.

a. Nacionalni kriteriji za (so)financiranje projekta iz Slovenije v EUROCORES shemi so:

 • Vodja predlaganega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti in Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov.
 • Vodja projekta mora ob podpisu pogodbe o (so)financiranju imeti prostih najmanj 170 raziskovalnih ur.
 • Prijavitelj mora biti vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS oziroma v register zasebnih raziskovalcev.
 • Finančni predračun projekta mora biti pripravljen v skladu z določbami Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

b. Kriteriji ESF za ocenjevanje projekta v EUROCORES shemi so:

 • V projektu raziskovalnega sodelovanja ESF-CRP (Collaborative Research Project) morajo sodelovati vsaj trije partnerji (individualni projekt) iz treh držav.
 • Iz ene države ne sme biti vključenih več kot 50 odstotkov individualnih projektov IP(Indivudual Project) v okviru enega projekta raziskovalnega sodelovanja (ESF-CRP).
 • Število pridruženih partnerjev AP (Associated Partner) je omejeno in ne sme presegati števila individualnih projektov / partnerjev IP.
 1. Pozivna dokumentacija
  Vloge morajo biti predložene na predpisanem obrazcu.
  Pozivna dokumentacija vsebuje naslednji dokument:
  • Obrazec ARRS-ZV-ESF/2008: Obrazec za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF) v letu 2008.

Navedeni obrazec je objavljen na spletni strani ARRS.

 1. Obseg sredstev
  Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje sodelovanja v aktivnostih ESF bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi in finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega poziva in javnega razpisa ESF za programe EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC v letu 2008 je predvidena v okvirnem obsegu do 450.000,00 EUR za leto 2009 v skladu s proračunskimi možnostmi.
  Okvirni razrez sredstev po programih EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC v letu 2009 predvideva (so)financiranje predloga raziskovalnega projekta sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v višini predvidoma do 150.000,00 EUR za posamezen projekt znotraj programa.
  Dejanski razrez sredstev po programih EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC se določi po prejetju rezultatov ocenjevalnega postopka ESF, glede na število in kvaliteto izbranih raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu 2008.
   
 2. Obdobje financiranja
  Predvideni začetek financiranja programov je 1.4.2009. Obdobje financiranja znaša tri leta.
   
 3. Način predložitve vlog
  Vlogo na poziv morajo pozvani subjekti dostaviti v tiskani obliki.
  V primeru raziskovalnega programa, ki ga izvaja več raziskovalnih organizacij iz Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RO), predloži vlogo na poziv, podpisano s strani zastopnikov vseh sodelujočih pravnih oseb, samo RO, v kateri je zaposlen vodja predlaganega projekta.
  Vloga na poziv mora vsebovati:
  • Obrazec ARRS-ZV-ESF/2008: Obrazec za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF) v letu 2008.

Prijavna vloga mora biti opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigi.

 1. Oblika in rok za predložitev vlog
  Za pravočasne se štejejo vloge, ki v roku prispejo na naslov ARRS v tiskani obliki in so pravilno označene. Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici, z obvezno ozanko na ovojnici ''NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV ZA EUROCORES PROGRAME - EuroBABEL / EuroMEMBRANE / EuroHESC (navedite ustrezen program v skladu z oznako točke 1.a obrazca ARRS-ZV-ESF/2008). Na ovojnici je treba navesti naslov ARRS ter naziv in naslov pošiljatelja.
  Ovojnica z vlogo mora prispeti na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do datuma, določenega za posamezen program:
  • Vloge za program EUROCORES sheme EuroHESC morajo prispeti na naslov ARRS do vključno ponedeljka, 5. 5. 2008 do 12. ure.
  • Vloge za program EUROCORES sheme EuroBABEL morajo prispeti na naslov ARRS do vključno petka, 9. 5. 2008 do 12. ure.
  • Vloge za program EUROCORES sheme EuroMEMBRANE morajo prispeti na naslov ARRS do vključno ponedeljka, 12. 5. 2008 do 12. ure.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljateljem.

 1. Datum odpiranja in obravnave vlog
  • Komisija za obravnavo ESF vlog bo v torek, 6.5.2008 ob 10.00 uri na sedežu ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla in obravnavala vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroHESC.
  • Komisija za obravnavo ESF vlog bo v petek, 9.5.2008 ob 14.00 uri na sedežu ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla in obravnavala vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroBABEL.
  • Komisija za obravnavo ESF vlog bo torek, 13. 5. 2008 ob 10.00 uri na sedežu ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla in obravnavala vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroMEMBRANE.
    
 2. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva
  Predlagatelji bodo o rezultatih izpolnjevanja formalnih pogojev predlogov raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu 2008 obveščeni v treh delovnih dneh od dneva obravnave komisije za obravnavo ESF vlog. Predlagateljem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz točk 5.a in 5.b, bo direktor ARRS izdal potrdilo o izpolnjevanju formalnih pogojev za sodelovanje na razpisu ESF.
   
 3. Informacije
  Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom so na voljo na spletnih straneh ARRS
  oziroma na ARRS, Tivolska cesta 30, Ljubljana na telefonski številki 400 5946 (Tina Vuga, koordinatorica za zadeve ESF pri ARRS).


dr. Franci Demšar
direktor

Številka: 430-17/2008-2
Datum: 15. 4. 2008

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38/2008, z dne 18.04.2008

Priloga (prijavni obrazec):