Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se, ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in blaginjo obeh držav, v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

dogovorili o naslednjem :

1. člen

Pogodbenici razvijata in podpirata znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami (v skladu z aneksom k temu sporazumu) obeh držav na podlagi enakosti in v obojestransko korist.

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije (v skladu z aneksom k temu sporazumu).

2. člen

Po tem sporazumu znanstveno in tehnološko sodelovanje poteka v okviru :

  1. znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj dogovorjenih področjih,
  2. izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev,
  3. izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja,
  4. skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj,
  5. drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici lahko medsebojno dogovorita.

3. člen

Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

4. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav kot tudi v skladu s predpisi mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

5. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami (v skladu z aneksom k temu sporazumu), v katerih se zagotavlja ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije postanejo solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, so last sodelujočih organizacij in so zaupne; če je treba, so na razpolago tretji strani, če ni drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami (v skladu z aneksom k temu sporazumu).

6. člen

Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove drugih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja teles, odgovornih za izvajanje določb tega sporazuma - kot določa 14. člen, na njihove stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabljeni k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu.

7. člen

Določbe tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le s privolitvijo obeh pogodbenic.

Nesporazumi, ki se nanašajo na razlago ali izvajanje tega sporazuma, se rešujejo s posvetovanji v skupni komisiji - ustanovljeni v 9. členu, ali med pogodbenicama.

8. člen

Pogodbenici spodbujata sklepanje dolgoročnih dogovorov z namenom vzpostavitve trajnega sodelovanja med vladnimi organizacijami, znanstvenimi inštituti, znanstvenimi združenji, visokimi šolami in drugimi raziskovalnimi in razvojnimi centri.

Omenjeni dogovori še posebej določajo:

  1. predmet in obseg sodelovanja kot tudi navedbo sodelujočih organizacij, odgovornih za izvajanje - v skladu z aneksom k temu sporazumu,
  2. uporabo rezultatov skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov,
  3. financiranje sodelovanja.

9. člen

Za namen izvajanja tega sporazuma pogodbenici ustanovita skupno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov in izvedencev, ki jih imenujeta pogodbenici.

Skupna komisija določa področja sodelovanja v znanosti in tehnologiji, usklajuje sodelovanje na dogovorjenih področjih in presoja razvoj sodelovanja. Sprejme izvedbeni program sodelovanja, spremlja izvajanje programov, in če je treba, predlaga dejavnosti za uresničitev rezultatov, doseženih pri sodelovanju.

10. člen

Stroški izmenjave izvedencev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov, ki nastanejo po tem sporazumu, se bodo krili na naslednji način: sodelujoča organizacija, ki pošilja, plača stroške povratne poti med glavnima mestoma obeh držav, organizacija, ki sprejema, pa plača v celoti stroške nastanitve in potovanj znotraj države, če ni drugače dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami - v skladu z aneksom k temu sporazumu.

11. člen

Pogodbenica, ki sprejema, se zavezuje, da bo v primeru nujne pomoči ali nenadne bolezni osebe, ki se nahaja na ozemlju pogodbenice, zagotovila prvo medicinsko pomoč.

Stroške medicinske pomoči bo stran, ki sprejema, krila v skladu s posebnim sporazumom med ministrstvoma za zdravstvo držav pogodbenic - ali pa bo stroške krila sodelujoča organizacija pošiljateljica (v skladu z aneksom k temu sporazumu) na podlagi individualnega zavarovanja.

12. člen

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da je sporazum odobren v skladu z zakonskimi predpisi obeh držav.

Ta sporazum začne veljati z dnem zadnjega obvestila.

Ta sporazum velja pet let in ostane veljaven nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere, da ga odpove.

Prekinitev tega sporazuma se ne nanaša na projekte ali programe po tem sporazumu, ki ob prekinitvi tega sporazuma še niso končani.

13. člen

Ko začne veljati ta sporazum med pogodbenicama, prenehata veljati med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Poljsko, podpisan 14. novembra 1955, ter Protokol o spremembah sporazuma, podpisan 25. marca 1965.

14. člen

Telesi, odgovorni za izvanje določb tega sporazuma, sta Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državni komite za znanstveno raziskovanje Republike Poljske.


Sestavljeno 23. maja 1996 v dveh izvodih v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, vsa tri besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.