Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na osnovi enakosti in vzajemnih koristi, ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

dogovorili o naslednjem :

1. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh držav na podlagi enakosti in v obojestransko korist.

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru :

  1. znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov na skupno dogovorjenih področjih
  2. izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in ekspertov
  3. izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
  4. skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj
  5. drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

4. člen

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

5. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo tajne; če bo potrebno, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.

6. člen

Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij se lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovorjeno, povabi k sodelovanju pri projektih in programih po tem sporazumu.

7. člen

Določila tega sporazuma so lahko predmet sprememb ali dopolnil le s privolitvijo obeh pogodbenic.

8. člen

Za izvajanje dveletnih programov sodelovanja pogodbenici imenujeta izvajalske organizacije.

9. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Skupni odbor), sestavljen iz predstavnikov in strokovnjakov, ki jih imenuje vsaka stran na principu enakosti.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti in tehnologiji in ocenjuje razvoj sodelovanja. Sprejema dveletne programe o sodelovanju, nadzira izvajanje programov in če je potrebno, predlaga konkretne ukrepe za realizacijo rezultatov, ki so plod sodelovanja.

Srečanja Skupnega odbora so vsaki dve leti, ali na zahtevo ene od pogodbenic, izmenično v Republiki Sloveniji in v Republiki Madžarski.

10. člen

Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo uveljavitev.

Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljnja obdobja petih let, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere po odpovedi sporazuma.

11. člen

Z veljavnostjo tega sporazuma preneha veljati Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji, sklenjen v Beogradu, 25. maja 1956, med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Madžarsko.

Sporazum je sestavljen v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, vsi trije izvodi so enako verodostojni. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.


Sestavljeno in podpisano v Budimpešti., dne 28. aprila 1994.


Za Vlado Republike Slovenije:
Minister za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc
Za Vlado Republike Madžarske:
dr. Aslan Selmani