Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije

Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Republike Albanije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se

 • v želji, da bi okrepila in spodbudila sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na podlagi enakosti in vzajemnih koristi,
   
 • ker se zavedata ugodnosti, ki jih ima povečano znanstveno in tehnološko sodelovanje za naroda obeh držav, in tudi njegovega pomena za razvoj narodnih gospodarstev in blaginjo obeh držav,
   
 • v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

dogovorila, kot sledi:
 

1. člen

Pogodbenici razvijata in podpirata sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na podlagi enakosti in koristi.

Sodelujoče organizacije so lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne agencije ter druge raziskovalne in razvojne organizacije.
 

2. člen

Po tem sporazumu se znanstveno in tehnološko sodelovanje spodbuja:

 1. s skupnimi znanstveno-tehnološkimi raziskavami in razvojnimi projekti na skupaj dogovorjenih področjih;
 2. z izmenjavami znanstvenikov, specialistov, raziskovalcev in strokovnjakov;
 3. z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij ter dokumentacije v okviru dejavnosti;
 4. s skupnimi znanstvenimi konferencami, simpoziji, delavnicami in drugimi srečanji;
 5. z drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se lahko dogovorita pogodbenici.

Poleg navedenega pogodbenici v največji možni meri spodbujata izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno s tehničnim sodelovanjem.
 

3. člen

Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje in udeležbo pri večstranskih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih ter projektih.

Pogodbenici izmenjavata informacije o svojih prednostnih nalogah pri znanstvenem in tehničnem sodelovanju ter spodbujata sodelujoče organizacije, da začnejo skupaj sodelovati pri razvojno-raziskovalnih projektih v okvirnih programih EU itd.
 

4. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka ob upoštevanju veljavnih notranjih zakonov in predpisov obeh držav ter predpisov mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.
 

5. člen

Obravnavo intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelovanja po tem sporazumu, urejajo dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, s katerimi je zajamčeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije postanejo skupne lastnice intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu in se ne nanašajo na pravice industrijske lastnine, so last obeh strani in se ne razkrijejo tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja obeh strani, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami. 6. člen

Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove drugih držav ali mednarodnih organizacij so lahko s soglasjem obeh sodelujočih organizacij povabljeni, da sodelujejo pri dejavnostih po tem sporazumu.

Stroške takega sodelovanja običajno krije tretja stran, razen če se strani pisno ne sporazumeta drugače.
 

7. člen

Določbe tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le s soglasjem pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti pisne.
 

8. člen

Pristojna organa za izvajanje določb tega sporazuma sta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za Republiko Slovenijo ter Ministrstvo za šolstvo in znanost za Republiko Albanijo.
 

9. člen

Za izvajanje tega sporazuma pristojna organa ustanovita skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstavnikov in strokovnjakov, ki jih imenujeta pristojna organa.

Skupni odbor pripravi izhodišča za sodelovanje, vključno s finančnimi vprašanji. Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti in tehnologiji ter pregleduje napredek pri tem sodelovanju. Sprejema dveletne programe sodelovanja, nadzoruje njihovo izvajanje in po potrebi predlaga konkretne ukrepe za uresničevanje rezultatov sodelovanja.

Skupni odbor se sestaja vsaki dve leti ali na zahtevo ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Albaniji.

Skupni odbor se ustanovi najpozneje 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma.
 

10. člen

Spori pri razlagi ali izvajanju tega sporazuma se rešijo s posvetovanjem v skupnem odboru ali med pristojnima organoma.
 

11. člen

Ta sporazum začne veljati po izmenjavi not, ki potrjujeta, da sta pogodbenici dokončali notranjepravne postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti. Datum začetka veljavnosti je datum prejema zadnje note.

Ta sporazum velja pet let in se podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če ena od pogodbenic šest mesecev prej pisno ne sporoči svoje namere, da ga odpoveduje.

Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na projekte ali programe, ki že potekajo po tem sporazumu in ob prenehanju njegove veljavnosti še niso dokončani.


Sestavljeno v Ljubljani, dne 23. februarja 2005,

v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi sporazuma prevlada angleško besedilo.