Mednarodno sodelovanje

Slovaška

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega projektnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih 2006 - 2007

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih od 2006 - 2007

Na prvem zasedanju slovensko-slovaške mešane komisije, ki je bila v Ljubljani dne 11. aprila 2006 so člani obeh delegacij obravnavali 23 projektov, ki so prispeli na Javni razpis za projektno slovensko-slovaško sodelovanje v juniju mesecu 2005. Mešana komisija je izmed 23 projektov sprejela in potrdila za sofinanciranje 13. projektov, ki so navedeni v aneksu 2 Protokola. Projekti se bodo začeli s 1. majem 2006 in bodo trajali do 30. aprila 2008.

Odobreni slovensko - slovaški projekti

 

No. Institution in Slovenia Principal Investigator in Slovenia Institution in Slovakia  Principal Investigator in Slovakia Project Title  Project Title Approved visits
to SVK 2006 to SVK 2007 to SI 2006 to SI 2007
1 Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana Bojan Mohar Institute of Mathematics, Faculty of Sciences, P.J. Šafarik University, Košice Stanislav Jendrol Neizogibne konfiguracije v vloženih grafih Unavoidable configurations in embedded graphs up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
2 University of Ljubljana Faculty of Electrical Engineering Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana Aleš Iglič Department of Apllied Mechanics and Mechatronics , Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Košice Matej Daniel Klinično usmerjena biomehanska analiza aseptične nekroze glavice stegnenice Clinically oriented biomechanical analysis of aseptic necrosis of femoral head up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
3 Jožef Stefan Institute Jamova 39 SI-1000 Ljubljana Andrej Likar Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava Emil Betak Kvantna mehanika opisa sevalnega zajetja nukleonov z optičnim potencialom Quantum mechanics of nuclear radiative capture models based on optical potential up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
4 Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana Primož Potočnik Slovak university of Technology, Bratislava Jozef Širan Geometrija zemljevidov na ploskvah Geometry of maps on surfaces up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
5 Agricultural Institute of Slovenia Hacquetova 17 SI-1000 Ljubljana Vladimir Meglič Research institute of crop production, Piešt`any Pavol Hauptvogel Zbiranje, karakterizacija in uporaba genskih virov kmetijskih rastlin v Sloveniji in na Slovaškem Collecting, characterization and utilization genetic resources of field crops in Slovenia and Slovakia up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
6 University of Ljubljana Biotechnical Faculty Jamnikarjeva 101 SI-1000 Ljubljana Miha Adamič Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen Ladislav Paule Proučevanje genetske diverzitete in diferenciacije populacij prostoživečih živali - jelenjad, rjavi medved, gams, ris Investigation of genetic diversity and differentiation of wildlife populations - red deer, brown bear, chamois and lynx up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
7 Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana Aleksander Malnič Univerzita Komenskeho, FMFI, Bratislava Martin Škoviera Algebrične in topološke metode v kombinatoričnih strukturah Algebraic and topological methods in combinatorial structures up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
8 University of Ljubljana Faculty of Chemistry and Chemical Technology Aškerčeva 5 SI-1000 Ljubljana Andreja Žgajnar Gotvajn Slovak Technical University, Faculty of Chemical and Food Technology, Department of Environmental Engineering, Bratislava Jan Derco Metodologija vrednotenja izboljšanja sposobnosti biološkega čiščenja močno onesnaženih odpadnih vod s kemijski postopki Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
9 Jožef Stefan Institute Jamova 39 SI-1000 Ljubljana Damir Vrančić Slovak University of Technology in Bratislava , Faculty of electrical engineering and information technology, Bratislava Mikulaš Huba Gradnja navideznih mrež za potrebe raziskav in učenja na področju automatizacije in regulacije procesov Building virtual communities for research and Education in automation and control up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
10 Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana Andrej Pleterski Archeologicky ustav slovenskej akademia vied, Nitra Jozef Zabojnik Računalniška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov Computer-aided archaelogical database of the earlymedieval artefacts up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
11 University of Ljubljana Biotechnical Faculty Jamnikarjeva 101 SI-1000 Ljubljana Andreja Čanžek Majhenič Institute of Animal Physiology Slovak Academy of Sciences, Košice Andrea Laukova Osamitev bakteriocinogenih in probiotičnih mlečnokislinskih bakterij iz slovaških in slovenskih tradicionalnih sirov z namenom izboljšanja varnosti in prehranske kakovosti sirov Selection of bakteriocinogenic and probiotic lactic acid bacteria from traditional slovak and slovene cheeses with the aspect to improve their hygienic quality up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
12 University of Maribor Faculty of Education Koroška cesta 160 SI-2000 Maribor Vida Jesenšek Univerzita Sv. Cirila A Metoda v Trnave Filozoficka fakulta, Trnava Peter Durčo Kontrastivna frazeologija in večjezična frazeologija. Lingvistični model za opis frazemov za slovarske in didaktične potrebe Contrastive phraseology and multilingual phraseology, linguistic model for description of phrases for lexicographical and didactic needs up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
13 Geological Survey of Slovenia Dimičeva 14 SI-1000 Ljubljana Miha Mišič Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Science, Košice Iveta Štyriakova Biotransformacija mineralov v biogeokemičnih procesih Biotransformation of minerals in biogeochemical processes up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks up to 4 man-weeks
Prilogi: