Mednarodno sodelovanje

Slovaška

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za za raziskkovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št.123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07)), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Slovaške (Uradni list RS št. 97/02, MP 2/02), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola drugega zasedanja združenega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško z dne 11.aprila 2006 v Ljubljani ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih projektov (štev. 511-9/2007-1 z dne 6.4.2007 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško za obdobje od 2008 in 2009

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in slovaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od dveh do štirih tednov.

 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Slovaški,
  • stroške bivanja za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana ali Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu (***), vendar največ do 100 evrov dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS štev. 140/06 – v nadaljevanju uredba), za kratke obiske do 14 dni,
  • stroške bivanja za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu (***) ob daljših obiskih,
  • obiski od 2 do 4 tednov in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi.

V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v v sloveniji povrne znesek v višini 1.252 evrov mesečno.

Slovaškim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali daljši obiski), izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
  • projekti trajajo dve leti,
  • na javni razpis se lahko prijavijo:
   1. raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, in
   2. raziskovalne institucije, ki izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav,
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05),
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, slovenski in slovaški nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovaške).
    
 2. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-SK-10-A-2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku,
   • definicijo ciljev projekta,
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja,
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev,
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-slovaska08-09@arrs.si,
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.

 3. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in programov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU,
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu,
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine,
  • vključenost mladih raziskovalcev,
  • izvedljivost projekta.
    

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-slovaški odbor za znanstveno in raziskovalno sodelovanje) .Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-slovaškega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 42.000 EVROV.
  Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na sprejem proračuna za navedeni proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.06. 2008
   
 3. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 06. 2008 do 31. 12.2009
   
 4. Način predložitve prijave:
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
     Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
     Tivolska cesta 30
     1000 Ljubljana
     Slovenija
  Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-slovaska08-09@arrs.si,
   
 5. Rok za predložitev prijav
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka 14. decembra 2007 do 12 ure.

  Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-slovaska08-09@arrs.si, do vključno 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
   
 6. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 7. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma pomladi (v prvem četrtletju) 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
  Podrobnejše informacije: ga. Petja Stanovnik, tel.: (01) 400 5912, e-pošta: petja.stanovnik@arrs.si

 

Številka: 430-63/2007
Datum: 16.10.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 98/2007, z dne 26.10.2007.
 

Priloge (prijavni obrazci):