Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Kratka navodila

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola devetega zasedanja skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (16.6.2011, Peking), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014 – 2015

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014-2015 na skupno dogovorjenih področjih:
  • naravoslovno-matematične vede;
  • tehniške vede;
  • biotehniške vede;
  • medicinske vede;
  • družboslovne vede;
  • humanistične vede.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
 • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
 • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Ljudski republiki Kitajski: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske republike Kitajske, spletna stran. http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Gu Min, e-pošta: gumin@most.cn. Kitajski razpis je objavljen na spletni strani http://www.most.cn.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-8 z dne 19.11.2012 (v nadaljevanju: metodologija).

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo konec leta 2013. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014-2015 znaša okvirno 125.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2014-2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;
  • stroške bivanja za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplom¬cev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
  • dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR;
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1.1.2014 do 31.12.2015.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

  (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2012 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

  (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 29.3.2013 do 12. ure.

  (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

  9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

  (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2012) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

  (2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  (3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2013-2015" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 29.3.2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 29.3.2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29.3.2013, do 12. ure (poštni žig).

  9.3. Popolnost prijave

  (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).

  (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 2.4.2013 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2013.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 400 59 24 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

 

Številka: 5100-8/2012-1
Datum: 17.12.2012

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/2013 z dne 11.1.2013.

 

Pozivna dokumentacija: