Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter na podlagi 7. člena in III. poglavja  Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) in dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-33/2019/5, z dne 23. 10. 2019 (v nadaljevanju: dopis ministrstva, objavlja  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020

 1. Predmet razpisa

Na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti  (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2020 sta za Slovenijo namenjeni  dve štipendiji.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Podoktorski raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat), pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo  več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

 1. Pogoji

3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem

Kandidati  se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 (v nadaljevanju: razpis) lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje.Raziskovalno delo na Japonskem traja od  12 do 24 mesecev.

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat

Pogoji,  ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima doktorat znanosti  (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
 • če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
 • priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu  raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
 1. Postopek ocenjevanja

Prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju:  strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso japonsko razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah  strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti  prijave, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga ministrstvu za nominacijo dva kandidata  iz prednostnega seznama.Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganih dveh kandidatov japonski strani (JSPS).

 1. Kazalniki in merila

Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:

 • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke  -  0 do 5 točk,
 • znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije  -  0 do 5 točk in
 • načrt raziskovalnega dela na Japonskem  -  0 do 5 točk.
 1. Financiranje

Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:

 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),
 • za namestitev  200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR),
 • nezgodno ter  zdravstveno zavarovanje  in ostalo.

Natančni podatki o financiranju so  v spodaj priloženi japonski razpisni dokumentaciji.

 1. Oblika, način in rok za oddajo prijav

Prijava vsebuje:

 • prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastnoročno podpisan) in na elektronskem nosilcupodatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf  formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;
 • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
 • priporočilno pismo  slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
 • pisno soglasje japonskega mentorja  in  njegove japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020«, s pripisanim imenom in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. januarja 2020 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 30. januarja 2020.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.

Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane  podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati  ime in priimek kandidata in njegovega naslova in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo  6. februarja 2020 v prostorih agencije.
 

 1. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izboru z japonske strani  (JSPS)

V roku največ dveh mesecev po odposlani nominaciji kandidatov s strani  ministrstva (nominacija bo predvidoma odposlana marca 2020) bo JSPS zaključil izbor in izbrana kandidata pisno obvestil, na v prijavi dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih.  JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo.

Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem obvestila v osmih  dneh po posredovanju  izbora na ministrstvo.

 1. Objava razpisa in kontaktna oseba

Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije - www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo za razpis: Marjetica Primožič, telefon (01) 400 59 70; elektronska pošta: marjetka.primozic@arrs.si.

 

Številka:  5100-22/2019-2
Datum:    18. 11. 2019

 

Prof. dr. József Györkös,
v.d. direktorja

 

Objavljeno  v Uradnem listu RS, št. 69/2019, 22. 11. 2019

 

Razpisna dokumentacija: