Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19.02.1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94) ter Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) z dne 6.4.2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019 na področju družboslovja, naravoslovja in humanistike. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
  • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
  • izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 08.09.2016 do 15.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako "Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo Japonsko - podatki za vpetost" mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

do 08.09.2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3?1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/; e-mail: nikokukan@jsps.go.jp, v Sloveniji agencija.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje direktor agencije, oceni prispele in veljavne prijave projektov, skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016.
   
  Seznam prijav projektov z ocenami agencija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije preda slovenskemu delu delegacije mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republik Slovenijo in Japonsko (v nadaljevanju: skupni odbor). Skupni odbor na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave projektov in jih na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve, sprejme in finančno ovrednoti v podpisanemu dokumentu, ki je zavezujoč za obe državi.
   
  Prednost bodo imele prijave projektov pri katerih bodo sodelovali doktorski študenti in/ali podoktorandi (tri leta po letu zagovora doktorata) in prijave, pri katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov v obdobjih 2014-2016, 2015-2017 in 2016-2018 z Japonsko.
   
  Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje skupnih slovensko-japonskih projektov, ki bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in JSPS, bo podpisan predvidoma januarja 2017.
   
  Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi finančno ovrednotenega izbora projektov skupnega odbora, ki ga je dolžan v skladu s 129. člena Pravilnika o postopkih v celoti upoštevati.
   
 2. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje projektov in obiskov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2019 znaša okvirno 36.000,00 EUR.
   
  Sofinanciranje v letih 2017-2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem,
  • prevozne stroške na Japonskem,
  • stroške namestitve na Japonskem v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
  • dnevnice na Japonskem do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
    
 3. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2017 do 31. marca 2019.
   
 4. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 08.09.2016 do 15.00 ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2016) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje predlaganega projekta in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje od 1.04.2017 do 31.03.2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 08.9.2016, do 15. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 08.09.2016, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 08.09.2016, do 15 ure.

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 14.09.2016 ob 11. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2017.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si.
   

Številka: 5100-10/2016-1
Dne: 21.6.2016

Objavljeno v Uradnem listu 47/2016, z dne 01.07.2016.

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. József Györkös
Direktor
 

Priloga (prijavni obrazec):