Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19.02.1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94), ter Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: MVZT) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6.4.2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2012 do 31.3.2014

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

  A. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1.4.2012 do 31.3.2014 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Prednost pri izbiri bodo imeli slovenski vodje bilateralnih projektov, ki v razpisih v letih 2009-2011, 2010-2012 in 2011-2013 niso imeli sprejetih projektov z isto japonsko inštitucijo.

  B. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v obdobju od 1.4.2012-31.3.2013. Agencija bo po načelu recipročnosti krila tudi stroške bivanja japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ki jih bo predlagala japonska stran.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/ ). Kontaktna oseba na japonski strani je gospa Noriko Sekido, e-mail: noriko-sekido@jsps.go.jp. Razpis na japonski strani bo zaključen 12. septembra 2011.
   
 4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, poglavje G - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7.2.2011.

  Predlog izbora prijav za sofinanciranje bo opravljen sporazumno med MVZT in JSPS, ki se bo podpisal predvidoma januarja 2012. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi sporazumnega izbora, ki ga je dolžan upoštevati.
   
 5. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012-2014 znaša okvirno 62.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2012-2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:

pod točko 2.A:

mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem, prevozne stroške na Japonskem, stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS št. 16/2007 ter 30/2009), t.j. 100 USD – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca);

pod točko 2.B:

 • pri obiskih slovenskih raziskovalcev na Japonskem: mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem – pri čemer bodo sofinancirani obiski v trajanju od 14 do 60 dni,
 • pri obiskih japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji: stroške bivanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno, dnevnice za japonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR; lokalni prevoz in osnovno zdravstveno zavarovanje – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju do 180 dni.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2012 do 31. marca 2014 (za točko 2.A javnega razpisa) in od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 (za točko 2.B javnega razpisa).
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
  Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-JP-JR- Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijava je pravilno označena, če ima status "oddano – digitalno podpisano".

  Za pravočasno se štejejo prijave, ki so oddane na spletni portal do 12.9.2011 do 12.00 ure.

  Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) s statusom prijave "oddano – ni digitalno podpisano" in v pisni obliki s statusom prijave "oddano – ni digitalno podpisano" ter opremljeno z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO. Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti popolnoma enaki. Prijava, elektronska in pisna, sta pravilno označeni, če imata status "oddano – ni digitalno podpisano".

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2012-2014" in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci (v statusu "oddano – ni digitalno podpisano") in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do ponedeljka, 12.9.2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do ponedeljka, 12.9.2011 do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Prijavitelj na točko 2.B razpisa mora to navesti v točki 17 prijavnega obrazca; poleg tega mora v povzetku (točka 18 prijavnega obrazca) navesti predviden termin obiska, v opisu dosedanjega sodelovanja (točka 11 prijavnega obrazca) pa priložiti korespondenco z japonskim gostiteljem, ki se nanaša na predlagani obisk in iz katere je razvidno njegovo soglasje za sprejem (lahko tudi kot prilogo).

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 15.9.2011 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2012.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 48/2011 z dne 24.06.2011.

Številka: 5100-18/2011-1
Datum: 17.6.2011

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS