Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19.02.1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6.4.2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2010 do 31.3.2012

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
  1. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1.4.2010 do 31.3.2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
   • naravoslovne vede;
   • družboslovne vede;
   • humanistične vede.

    Bilateralni projekti trajajo dve leti.
     
  2. obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v obdobju od 1.4.2010-31.3.2011
    
  3. obiskov japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji v obdobju od 1.4.2010-31.3.2011

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Japonska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/). Kontaktna oseba na japonski strani je gospod Tadatoshi Kaneko, e-mail: kenkyouka11@jsps.go.jp. Razpis na japonski strani bo zaključen 9. septembra 2009.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi v letu 2009), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-2/2009-1, z dne 22.7.2009 in v skladu s sklepom, ki ga je Znanstveni svet ARRS sprejel na svoji seji dne 15. 4. 2009.

Navedeno vrednotenje vključuje:

 • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
 • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
 • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
 • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
 • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
 • vključenost mladih raziskovalcev;
 • izvedljivost projekta.

Vlog prijaviteljev, katerim sta ARRS in JSPS v preteklosti (2007-2009, 2008-2010 in 2009-2011) že sofinancirala znanstvene obiske z istimi japonskimi institucijami oziroma japonskimi partnerji, agencija in JSPS ne bosta obravnavala.

Predlog izbora prijav za sofinanciranje bo opravljen sporazumno med MVZT in JSPS. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi sporazumne izbire, na katero je agencija vezana.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov in obiskov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010-2012 znaša okvirno 62.000,00 EUR.

  Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obiskov ter obsegu financiranja bo sprejet na korespondenčni seji, ki bo predvidoma potekala ob koncu leta 2009.

  Sofinanciranje v letih 2010 -2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
 1. mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem, prevozne stroške na Japonskem, stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 150 EUR dnevno in dnevnice – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca);
 2. mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni in dolgoročni obiski (3-10 mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev;
 3. stroške bivanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in največ do 1252 EUR mesečno, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), lokalni prevoz in osnovno zdravstveno zavarovanje – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni.

  Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2010 do 31. marca 2012 (za točko A javnega razpisa) in od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011 (za točki B in C javnega razpisa).
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2010 do 31.3.2012" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 18.9.2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti v Sloveniji do 18.9.2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce A (ARRS-MS-JP-06-A-2009), B (ARRS-MS-JP-06-B-2009) ali C (ARRS-MS-JP-06-C-2009). Obrazci A, B in C, poimenovani ARRS-MS-JP-08-A-2009-Pr, ARRS-MS-JP-08-B-2009-Pr ali ARRS-MS-JP-06-C-2009-Pr (s končnico .doc oz. .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morajo najkasneje 18.9.2009 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloge na naslov razpis-japonska10-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za pravilno oddane prijave štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 22.9.2009 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v Sektorju za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

 

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 430-61/2009-2
Datum: 12.8.2009

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 66, z dne 21.8.2009.

Priloge (prijavni obrazci):