Mednarodno sodelovanje

Italija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (Uradni list RS-MP, št.10/99), Delovnega programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in  Ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike, podpisanega 10. oktobra 2017 na Brdu pri Kranju (Work Program for Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs and Internatioanl Cooperation of the Italian Republic) ter v skladu  z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB, št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Italijansko republiko (v nadaljevanju: Italija), povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih italijanskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in italijanskih raziskovalcev na javne razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij (predvsem OBZORJE 2020)  in na druge mednarodne razpise.
 

 1. Predmet javnega razpisa in prednostna merila

3.1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj  dogovorjenih področjih:

 1. Modra rast (Blue Growth);
 2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
 3. Fizika in astrofizika  (Physics and Astrophysics);
 4. Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety) ;
 5. Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo obravnavale.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti bodo trajali dve leti.

3.2. Prednostna merila

Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih meril:

 1. znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
 2. kompetence raziskovalne skupine;
 3. dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
 4. dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
 5. uporaba in diseminacija rezultatov;
 6. vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let - upošteva se leto zagovora doktorata.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so:

 1. vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti  ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje)  in
 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

Vodja projekta lahko odda samo eno prijavo.

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo projekta, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti  so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in italijanski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji v obeh državah. 

V  Italiji je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, http://web.esteri.it/pgr/Default.aspx).

Vprašanja v zvezi z objavljenim italijanskim razpisom se pošiljajo na naslednji elektronski naslov: DGSP.UST2@esteri.it

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija bo  v postopku ocenjevanja pridobila in upoštevala ocene recenzentov, dane v zvezi s prednostnimi merili iz 3.2. točke tega razpisa in mnenje pristojnega strokovnega telesa agencije v zvezi  z  ustreznostjo  prijav glede dogovorjenih področij iz 3.1. točke tega razpisa.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo strokovna komisija najprej ugotovila skladnost prijav s cilji in predmetom tega razpisa.

V nadaljevanju postopka strokovna komisija obravnava prijave tako, da:

 1. preveri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija;
 2. ovrednoti prijave v skladu s 138. členom  Pravilnika o postopkih in
 3. ugotovi izpolnjevanje prednostnih meril  iz  3.2. točke tega razpisa.

Strokovna komisija pripravi in sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih)  in na podlagi ocen recenzentov, danih v zvezi s prednostnimi merili iz 3.2. točke tega razpisa tako, da razvrsti  prijave v padajočem vrstnem redu na podlagi ocen recenzentov in dosežene ocene A1, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Slovensko-italijanskega odbora  za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava  in izbere s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, določi višino sofinanciranja izbranim bilateralnim projektom in določi dolžino trajanja izvajanja projektov.

Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 165.000,00 EUR.

Sofinanciranje je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav bosta državi sofinancirali po en kratek (10 dni) in en dolg obisk (30 dni) na leto oziroma dva  kratka in dva dolga obiska v obdobju trajanja bilateralnega projekta.

Slovenija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italiji;
 • stroške bivanja za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno ob krajših obiskih do 10 dni, ob daljših obiskih (do 30 dni) pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17, v nadaljevanju: uredba).  V času objave tega razpisa je višina dnevnice 21,39 EUR.

Italija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške italijanskim raziskovalcem ob obiskih v Sloveniji;
 • dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italiji, in sicer 93,00 EUR na dan oziroma  največ do 930,00 EUR za krajše obiske do 10 dni. Za daljše obiske (od 11 do 30 dni) znaša dnevnica 18,59 EUR na dan oziroma največ do 1.300,00 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo italijanskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

  Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je v letih 2018-2020.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom.

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu ARRS-MS-BI-IT-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 15. februarja  2018, do 14. ure

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec prijave  ARRS-MS-BI-IT-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018-2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 18. februarja 2018 ob 13. uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni  v prvi polovici  leta 2018. Rezultati razpisa (izbrani bilateralni projekti, višina sofinanciranja) in Protokol  bodo objavljeni  po zasedanju Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  Republike Slovenije http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja (sluzba_za_mednarodno_sodelovanje_in_evropske zadeve in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije http://www.arrs.gov.si/sl/rezultati/index.asp po podpisu sklepa direktorja o sofinanciranju izbranih projektov in poslanih obvestilih vsem prijaviteljem.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

 

Številka: 5100-19/2017-1
Datum:   11.12. 2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 72/2017, z dne 15. 12. 2017.
 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe: