Mednarodno sodelovanje

Italija

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem bilateralnih projektov z Italijo za leto 2008-2009

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ponovno obvešča vse nosilce mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov z Italijo, da je na podlagi Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, podpisanega dne 14. oktobra 2005, Upravni odbor agencije dne 11.3.2009 s sklepom potrdil čas izvajanja projektov do 31.12.2009, kakor protokol (glej prilogo)  izvaja italijanska stran.

Sofinanciranje se nanaša samo na tiste izmenjave za leto 2008-2009, ki jih še niste realizirali do 1. marca 2009: po protokolu je bila odobrena kvota izmenjav en kratek obisk do 10 dni in en dolgi obisk do 30 dni (recipročno).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala:

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v Italiji:
  • Prevozne stroške do sedeža sodelujoče ustanove po najbolj ekonomični tarifi; pri tem agencija upošteva stroške najugodnejše povratne letalske vozovnice pri rezervaciji vsaj 14 dni vnaprej, ter javnega prevoza oz. kilometrine za osebni avtomobil (izjemoma, če javnega prevoza ni, prevoz s taksijem) do in od letališča. Agencija upošteva tudi stroške drugega javnega prevoznega sredstva oz. kilometrino, vendar največ do zgoraj navedenega zneska; prijavitelj mora v vsakem primeru zahtevku priložiti dokazilo - izpis ustreznega poizvedovanja (n.p. http://www.potovanje.si/letalske-karte-vozovnice/ ali http://turist.osvaja.net/php/orodja/rezervacije/letalske_karte/index.php) vsaj 14 dni pred nastopom potovanja.
 2. Obiske italijanskih  raziskovalcev v Republiki Sloveniji:
  • Stroške bivanja v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali pri krajših obiskih (do 14 dni), v primeru zasedenosti Doma podiplomcev, v hotelu B kategorije, vendar največ do višine 100 EUR dnevno; agencija povrne omenjene stroške hotelske namestitve, le v primeru, da prijavitelj predloži dokazilo o zasedenosti domov v tistem času. Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev (Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti oz. za druga območja pa se za namestitev bivanja v Republiki Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Rezervacije za vsaj mesec dni naprej sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@gov.si, tel.: 478 46 72.
  • Dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in št. 76/2008) inštitucija gostiteljica v Sloveniji izplača tujim raziskovalcem dnevnice v enkratnem znesku za celoten čas trajanja obiska v Republiki Sloveniji;

Organizacija, ki je nosilka projekta, takoj po opravljeni aktivnosti, najkasneje v roku 15 dni agenciji pošlje:

 1. zahtevek za izplačilo sredstev,
 2. obračun stroškov,
 3. kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v vašem računovodstvu in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam nadzora) skupaj z dokazili iz točke 1 in prvega odstavka točke 2 (glej zgoraj),
 4. kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnosti.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo na podlagi prejete zahtevane dokumentacije povračilo stroškov izvedla enkrat mesečno.

Vsebinsko zaključno poročilo (obrazec C pri predmetnem javnem razpisu ) je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.

 

Priloge:
 • Protokol o sofinanciranju dejavnosti Programa ZT sodelovanja 2006-2009: