Mednarodno sodelovanje

Hrvaška

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 popr. in 92/14, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. In 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 4/1996 – MP), ter Protokolom 14. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 7.5.2014 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016-2017 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • biotehnologija in biomedicina
  • nanoznanosti in nanotehnologija,
  • optimizacija procesov in materialov
  • informatika in telekomunikacije
  • ekologija in varstvo okolja
  • energija in transport
  • družboslovje in humanistika.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in hrvaških raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 10.6.2015 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan priporočeno po pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 10.6.2015 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na hrvaški strani je ga. Silvana Siebert, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške, e-mail: silvana.siebert@mzos.hr.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20, z dne 30.03.2015. Seznam prijav s pripadajočimi ocenami preda skupnemu slovensko – hrvaškemu odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Poleg navedenega bo skupni odbor prednostno obravnaval projekte, pri katerih bodo aktivno sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let po doktoratu)) in katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (t.j. za obdobja 2012-2013 in 2014-2015).

Skupi odbor ob upoštevanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Republiki Hrvaški pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016-2017 znaša okvirno 100.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2016-2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;
  • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
  • dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
    
 2. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije hrvaškim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
   
 3. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017.
 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-HR-JR-Prijava/2015 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 10.6.2015 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-HR-JR-Prijava/2015) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko enaki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 10.6. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 10.6.2015, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10.6.2015 (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) - elektronska; točka (10.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 15.6.2015 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2015.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Številka: 5100-5/2015-1
Datum: 3.4.2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. József Györkös, direktor

 

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 24/2015, z dne 10.04.2015.

 

Pozivna dokumentacija: