Mednarodno sodelovanje

Črna gora

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon),  Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP-12/09), Protokola petega zasedanja Mešane komisije  za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro, ki je potekalo 5. in 6. julija 2018 v Podgorici, ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih  obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo  skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.  

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih črnogorskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

V okviru  javnega razpisa lahko prijavitelj  za posameznega vodjo bilateralnega projekta odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.  

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali podoktorand, pri katerem ni preteklo več kot pet let po zagovoru prvega doktorata znanosti. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO pri agenciji.

Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V Črni gori je pristojna institucija Ministarstvo nauke Crne gore,  Rimski trg 46, 81000 Podgorica, spletna stran: http://www.mna.gov.me. Kontaktna oseba na črnogorski strani je dr. Filip Ivanović, e-mail: filip.ivanovic@mna.gov.me

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje  prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti raziskovalcev na začetku kariere (peti odstavek 5. točke javnega razpisa);
 3. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata);
 4. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli  odobrenih bilateralnih projektov s Črno goro na zadnjih dveh razpisih agencije (2016-2017 in 2018-2020).

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 1. na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1);
 2. za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer imajo prednost prijave katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na javnih razpisih za obdobje 2016 - 2017 in 2018 - 2020;
 3. na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro (v nadaljevanju:  Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ovrednotene prijave. Na podlagi danih vladnih pooblastil in skupne odločitve bo izbrala  bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od  1. 7. 2020 do 30. 6. 2022 znaša okvirno 80.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020, 2021 in 2022 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala krajše obiske  slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) in za raziskovalce na začetku kariere  tudi daljše obiske od 15 dni do 90 dni.

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Črni gori;
    
 • Črnogorskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
 • Raziskovalcem na začetku kariere iz Črne gore:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.

Agencija bo slovenskim prijaviteljem financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji črnogorskim  raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj svojim raziskovalcem sam krije stroške zdravstvenega zavarovanja. 

Ministrstvo Črne gore, pristojno za znanost, bo sofinanciralo potovanja črnogorskih raziskovalcev v Slovenijo, stroške bivanja, dnevnice in stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja RO za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori. V primeru uporabe letalskega prevoza črnogorska stran slovenskim raziskovalcem pokrije tudi stroške javnega prevoza  od letališča do RO in od RO do letališča.

Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo začeli z realizacijo obiskov do 30. 6. 2021, v drugem letu izvajanja projekta ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Obdobje realizacije predmeta razpisa je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 18. decembra 2019, do 15.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

Če prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022" ter obvezno z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 18. decembra 2019 do 15.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 18. decembra 2019 do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 18. decembra 2019, do 15.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 23. decembra 2019 ob 10.00 v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri  odgovorni osebi za javni razpis,  ge. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9. 00 do 12. 00, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si

 

Številka: 5100-15/2019-1
Datum: 2. 9. 2019

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Pozivna dokumentacija: