Mednarodno sodelovanje

Češka

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Češke (Uradni list RS št. 59/03, MP, št. 14/03), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obliki Protokola 8. zasedanja združenega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje z dne 27. oktobra 2006 v Ljubljani ter metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (štev. 631-12/2006 z dne 20.2.2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Češko v letih 2008 - 2009

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do treh mesecev.
   
 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Češki;
  • stroške bivanja za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 - v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi.

   V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini 1252 EVROV mesečno. Češkim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
    
 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti.
  • projekti trajajo 2 leti; trajanje obiskov pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne smejo preseči dveh mesecev, pri čemer vsi skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev.
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju in humanistiki.
  • na javni razpis se lahko prijavijo:
   1. raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
   2. raziskovalne institucije, ki izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Republike Češke).
    
 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-CZ-08-09-03-A/2007) in (ARRS-MS-CZ-08-09-03-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-CZ-08-09-03/2007 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska08-09@arrs.si;
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
    
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

   Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-češki odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
    
 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 83.459 EVROV. Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 01. januar 2008.
   
 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
   
 10. Način predložitve prijave:
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Češko v letih od 2008 do 2009, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  Tivolska cesta 30
  1000 Ljubljana
  Slovenija

  Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska08-09@arrs.si
   
 11. Rok za predložitev prijav je petek, 15. junij 2007, do 12. ure.

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 15. junija 2007, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ceska08-09@arrs.si, do vključno petka, 15. junija 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
 

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 2. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma septembra 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. (01) 478-4732, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si

Številka: 430 – 19/2007/1
Datum: 27.3.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2007, z dne 06.04.2007.

Priloge (prijavni obrazci):