Mednarodno sodelovanje

Češka

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Češke (Uradni list RS št. 59/03, MP, št. 14/03), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obliki Protokola 7. zasedanja združenega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje z dne 27. oktobra 2005 v Pragi ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih in raziskovalnih in razvojnih projektov (štev. 631-12/2006 z dne 20.2.2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Češko v letih 2007 - 2008

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno - raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do treh mesecev.
   
 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Češki;
  • stroške bivanja za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.142/04 - v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih (od enega do treh mesecev) in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 300.000,00 SIT mesečno. Češkim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo za čas trajanja obiska v enkratnem znesku
    
 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo 2 leti; trajanje posamičnega obiska pri eni pogodbenici, ki se nanaša na posamezen projekt letno ne sme presegati obiskov pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezen projekt, letno ne sme presegati dveh mesecev, pri čemer skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev;
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki:
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
  • raziskovalne institucije izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Republike Češke).
    
 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-CS-3/ B/2006 in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-CS-3/A/2006, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska07-08@arrs.si;
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
     
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.
   Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-češki odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
     
 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20.000.000 Sit. Sofinanciranje v letih 2007 in 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
    
 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 01. januar 2007.
    
 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. januarja 2007 do 31. decembra 2008.
   
 10. Način predložitve prijave:
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Češko v letih od 2007 do 2008«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  Tivolska cesta 30
  1000 Ljubljana
  Slovenija
  Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska07-08@arrs.si
   
 11. Rok za predložitev prijav je petek, 30. junij 2006, do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 30. junija 2006, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ceska07-08@arrs.si, do vključno petka 30. junija 2006 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
   
 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
     
 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma do decembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.

Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. (01) 478-4732, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si

 

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 4302-25/2006

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 34/2006, z dne 31.03.2006.

Priloge (prijavni obrazci):