Mednarodno sodelovanje

Bolgarija

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS - MP, št. 12/08), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo v letih 2009 in 2010

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov ( stroški potovanja in bivanja ) slovenskih in bolgarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov do 3 mesecev.
 3. Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Bolgariji;
  • stroške bivanja za bolgarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140, 29.12.2006, v nadaljevanju: uredba) in lokalni prevoz, za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za bolgarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih - obiski do treh mesecev, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi in lokalni prevoz. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska bolgarskih raziskovalcev.

Izbrane raziskovalne organizacije bolgarskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo dve leti;

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
 • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
 • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07 );
 • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in bolgarski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije). Kontaktna oseba na bolgarski strani je gospa Diana Peeva, e-pošta: d.peeva@minedu.government.bg.
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-BG-05-A/2008 ( obrazec A ) in ARRS-MS-BG-05-B/2008 ( obrazec B ).Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).
  Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
    
 2. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva tudi ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so) financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1 z dne 3.3.2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni slovensko-bolgarski odbor za znanstvenotehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega slovensko-bolgarskega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 62.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 do 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.1.2009.
   
 3. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2009 do 31.12.2010.
   
 4. Način predložitve prijave:
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bolgarijo v letih 2009 in 2010", morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

  V vsaki poslani pošiljki ( ovojnici ) je lahko le ena pisna prijava.

  Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si
   
 5. Rok za predložitev prijav:
  Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do vključno 16.7.2008 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 16.7.2008 do 12. ure ( poštni žig ).

  Prijavni obrazec A mora po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si, do vključno 16.7.2008 do 12.00 ure.
   
 6. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti ( samo obrazec A ). Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
   
 7. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do konca leta 2008, po zasedanju skupnega slovensko-bolgarskega odbora. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Aleksandra Panič, tel.(01) 400 5976, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si
   

Številka: 430-34/2008-1
Datum: 7.5.2008

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 47/2008, z dne 16.05.2008
 

Priloge (prijavni obrazci):