Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 137. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 , 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne aktivnosti znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike (v nadaljevanju: ZDA).

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v bilateralni projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija i
 2. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.

(3) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in Metodologija.

(4) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(5) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.

5.2. Ostali pogoji

(1) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju najmanj tri mesece ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi. Raziskovalna odsotnost se v prijavi v opombah navede tudi za ostale sodelujoče raziskovalce, če je to potrebno za izpolnjevanje pogojev za opravljanje predmeta javnega razpisa.

(2) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Prijavitelj iz partnerske države mora podati soglasje k vsebini prijave in k sodelovanju ameriških raziskovalcev na bilateralnem projektu.

(3) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2016 naprej).

(4) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev).

5.3. Izpolnjevanje pogojev

Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se prijava na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrne.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija pri ocenjevanju prijav prednostno upošteva:

 1. 20 % delež prijav bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2016 naprej),
 2. prijave, katerih vodje so imeli odobrene bilateralne projekte na zadnjih dveh razpisih za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 in Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020; v nadaljevanju: projekti zadnjih dveh razpisov).

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav ločeno za projekte zadnjih dveh razpisov in ločeno za ostale prijave v skladu z Metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer v obeh primerih razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 1. na vrh seznama vseh prijav se razvrsti 20 % prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1). V kvoti 20 % prijav se ne upoštevajo prijave iz druge točke tega odstavka;
 2. za tem razvrstitvi vse druge prijave po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1.

Strokovno telo pripravi predlog finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav ločeno za projekte zadnjih dveh razpisov in ločeno za ostale prijave, glede na sredstva, predvidena v javnem razpisu.

Predlog prednostnega seznama prijav ločeno za projekte zadnjih dveh razpisov in ločeno za ostale prijave obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila o izboru prijav.
 

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 900.000,00 EUR, od tega:

 • okvirno 600.000,00 EUR za prijave projektov zadnjih dveh razpisov (odobri se do 200 prijav),
 • okvirno 300.000,00 EUR za ostale prijave. V primeru nerazdeljenih sredstev za prijave projektov zadnjih dveh razpisov se sredstva namenijo za ostale prijave.

Agencija bo posamezni bilateralni projekt sofinancirala v skupni višini 3.000 EUR in sicer do porabe razpoložljivih sredstev.

Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnih načrtih agencije v letih 2022, 2023 in 2024.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem (v okviru predmetnega javnega razpisa) ob obiskih v ZDA sofinancirala:

 • stroške namestitve,
 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
 • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:

 • stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja raziskovalcev.

8. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Dodeljena sredstva se uporabijo za izvedbo medsebojnih obiskov v obdobju izvajanja sofinanciranja od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

V kolikor epidemiološke razmere zaradi omejitev, ki bodo veljale v obeh državah, ne bodo omogočale izvedbe obiskov, ki so predmet tega javnega razpisa, bo agencija obdobje izvajanja bilateralnih projektov na podlagi utemeljene vloge podaljšala za čas veljavnosti navedenih ukrepov.

9. Prijava na javni razpis

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-MS-BI-US-11-2021– Prijavna vloga za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

9.2. izjavo o soglasju ameriškega prijavitelja k vsebini prijave in k sodelovanju ameriških raziskovalcev na bilateralnem projektu.

10. Način, oblika in rok za oddajo prijav

 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov ZDA21@ARRS.SI in v enem izvodu v papirni obliki skupaj s prilogami na naslov agencije, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in žigom RO ali s kvalificiranim digitalnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021, do 14. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021, do 14. ure (samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan). Če prijavitelj do roka za oddajo prijav pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo.
 4. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 5. Nepravočasnih (glej točko b) in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v četrtek, 23. 12. 2021, ob 10. uri, v sobi 302, v 3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

13. Dodatne informacije

Javni razpis in prijavni obrazec bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na agenciji pri ga. Fani Rožič Novak osebno ali po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik ali po elektronski pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-16/2021-1
Datum: 9. 11. 2021

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 176/2021, z dne 12. 11. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: