Mednarodno sodelovanje

Srbija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16); (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi z 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A); (v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), Protokola osmega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, podpisanim v Beogradu, dne 29. januarja 2016, in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 - UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32 z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017 in 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017 (v nadaljevanju: metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018-2019.

Srbskim podiplomskim študentom in mladim doktorjem znanosti do 35. leta starosti, (v nadaljevanju: mlajši srbski raziskovalci) bodo v letih 2018-2019 sofinancirani tudi daljši obiski, in sicer od enega do treh mesecev in jih prijavitelj posebej navede v prijavni vlogi.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih srbskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jo mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:

A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti  so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in srbski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za izobraževanje,  znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije, www.mpn.gov.rs). Kontaktna oseba na srbski strani je gospa Nada Milošević, e-pošta: nada.milosevic@mpn.gov.rs).

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.

Strokovna komisija obravnava prijave upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta iz obeh sodelujočih držav prvič sodelujeta;
 3. prednost pri izboru bodo imele prijave, pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti) in podoktorandi (pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva se leto zagovora doktorata).

Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi zbranih točk ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo  (v nadaljevanju: meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da:

 • prijava ni bila oddana v obeh državah;
 • vodja na slovenski in srbski strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah nista ista;
 • vodja na slovenski in srbski strani v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah sta ista, vendar sta naslov in vsebina bilateralnega projekta različna.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 znaša okvirno 150.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 50 bilateralnih projektov.

Sofinanciranje v letih 2018 in 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Republiki Srbiji;
    
 • Srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • Mlajšim srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1250 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji srbskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo imeli nobene izmenjave skladno s ciljem do 31. 12. 2018, v letu 2019 ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav 

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda  na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 21. 06. 2017 do 14. ure. 

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS- BI-RS-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 21. 06. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 21. 06. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 21. 06. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). 

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1.  Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 06. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejetja odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-9/2017-1
Datum: 14. 04. 2017
 

Prof. dr. József Györkös,
direktor 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 20/2017, z dne 21. 04. 2017 in na spletni strani agencije.

 

Razpisna dokumentacija: