Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer Austauschdienst; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 2015,  Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega v maju 2017, Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, ki je bil podpisan novembra 2018 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise-uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019in št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021 – 2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2021 do 31.12. 2022 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.


3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 

 

4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.


5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.  

 Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti doktorske študente ali raziskovalce, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v evidenco RO). 

Slovenski in nemški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi na objavljena razpisa, vsak v svoji državi na način, ki ga določata pristojni instituciji. V Zvezni republiki Nemčiji je pristojna institucija: Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, Referat P33: Project Funding for German Language and Research Mobility, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, tel.: +49 228 882 490,  http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je gospod Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).

 

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,
 2. ugotavljanje izpolnjevanja obveznega pogoja vključenosti  doktorskih študentov ali raziskovalcev, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
 3. ugotavljanje prednostnega  merila prijav glede upoštevanja obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata. Obvezen delež teh projektov  je določen  v metodologiji.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami  iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po naslednjem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodij projektov, ki se določijo na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • na koncu se na predlog seznama prijav, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za izbor skupnih bilateralnih projektov (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane na razpisih v obeh državah oziroma ne vključujejo doktorskih študentov ali raziskovalcev, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata ).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne podpisane odločitve v obliki mednarodnega dokumenta Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje izbere bilateralne projekte ter določi višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu, kar je za obe instituciji, ki sta objavili razpis v omenjenih državah zavezujoče. Slovenska stran v Meddržavni komisiji za znanstveno in tehnološko sodelovanje si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo v. d. direktorja agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.


7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje  bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, od 1. 1. 2021 do 31. 12.  2022, znaša glede na realizirani predmet javnega razpisa okvirno 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje bo izvedeno  skladno  s proračunskimi  možnostmi.

V skladu z dogovorom obeh držav vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem obiske v Zvezni republiki Nemčiji in sicer naslednje upravičene stroške:

 1. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 2. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Zvezni republiki Nemčiji (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije),
 3. stroške  bivanja  do največ  100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno,
 4. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala vse  dejanske in upravičene stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.


8. Čas izvajanja razpisa

Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je  predvidoma od  01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.


9.
  Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020.

9. 1. Tiskana  prijava

Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastnoročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021 – 2022« z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije do  vključno 07. 09. 2020, do 14.00. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno  07. 09. 2020, do 14.00, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem žigu ovojnice.

9. 2.  Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: NEMCIJA2020@ARRS.SI.

Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020 mora biti obvezno oddana v word obliki in poimenovana:  ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na elektronski naslov: NEMCIJA2020@ARRS.SI do vključno 07. 09. 2020, do 14.00

9 3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.


10. Datum odpiranja prijav:

Odpiranje prijav bo predvidoma 10. 09.2020 ob 11.00 v prostorih agencije.


11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma  novembra 2020).


12
. Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis, pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri  Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970 vsak delavnik od  9.00 do 12.00, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.


Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 89/20, z dne 19. 06. 2020

 

Številka: 5100-15/2020-2
Datum: 19. 06. 2020

 

Razpisna dokumentacija: