Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer Austauschdienst; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 2015,  Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega v maju 2017, Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, ki je bil podpisan decembra 2017 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019 – 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2020 na vseh znanstvenih področjih.

  Bilateralni projekti trajajo dve leti.

  V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), kar  bo zagotavljalo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Kot sodelujoče raziskovalce se  mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere. To so doktorski študenti in podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere). Upošteva se leto zagovora doktorata. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca).

Slovenski in nemški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. V Zvezni republiki Nemčiji je pristojna institucija: Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD,  Section P33 - Project Funding for German Language and Research Mobility, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, tel.: +49 228 882 490,  http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je gospod Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,
 2. ugotavljanje prednostnega  merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
 3. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti  raziskovalcev na začetku kariere.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav v skladu z metodologijo in 5. točko tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za izbor skupnih bilateralnih projektov na področju znanstvenega  sodelovanja (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah oziroma ne vključujejo raziskovalcev na začetku kariere.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje  bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2019-2020 znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2019-2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom  obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem obiske v Zvezni republiki Nemčiji in sicer:

 1. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
 2. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Zvezni republiki Nemčiji (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije);
 3. stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
 4. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem. Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31.12. 2019, v letu 2020 ne bodo sofinancirani.

 1. Čas izvajanja razpisa
  Predvideni čas izvajanja razpisa (sofinanciranja) je od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.
   
 2. Način, oblika in rok za  oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda  na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 13. julija 2018 do 14.00. 

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno  13. julija 2018 do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 13. julija 2018 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 13. julija  2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 19. julija 2018 ob 11.00 v prostorih agencije.

   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma novembra 2018).
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970 vsak delavnik od  9.00 do 12.00, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka: 5100-7/2018-1
Dne:       28. 5. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018.

 

Razpisna dokumentacija: