Mednarodno sodelovanje

Makedonija

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št.12/1995 – MP), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017- 2018

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017-2018. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo lahko v letih 2017-2018 sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo pri nekaterih izbranih bilateralnih projektih za makedonske mlajše raziskovalce pri daljših obiskih (od 1 - 3 mesecev) v Republiki Sloveniji dodatno sofinancirala tudi mednarodne prevozne stroške.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Makedonija.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Makedonijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj makedonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in makedonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec (ARRS- RPROG-VPETOST-D-J-2016 - Vpetost raziskovalcev, ki niso člani programske skupine, v projekte izven financiranja ARRS), ki je objavljen na spletni strani agencije in ga do 15.6.2016 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017- 2018 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po priporočeni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 15.6.2016 do 15. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in makedonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Makedoniji: Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike Makedonije, Ulica Cirila in Metoda 54, 1000 Skopje, http://www.mon.gov.mk/.
Kontaktna oseba na makedonski strani je gospa Biljana Vasileska, telefon.št.: 00 389 23 140 189, e-mail: biljana.vasileska@mon.gov.mk.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje

  Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016. Seznam prijav z ocenami preda slovenskemu delu Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor).

Skupni odbor ob upoštevanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Republiki Makedoniji pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav. Prednost pri izboru bodo imeli projekti, pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci obeh držav in vodje, ki niso imeli odobrenega projekta na zadnjem skupnem razpisu v letih 2012-2013.

Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko navedejo mlajše makedonske raziskovalce, ki bi jih slovenska stran gostila za daljše obdobje (1-3 mesecev).

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2018 znaša okvirno 70.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2017-2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Makedoniji;
 • stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
 • dnevnice za raziskovalce iz Makedonije ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 14/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za makedonske mlajše raziskovalce ob daljših obiskih v Republiki Sloveniji.

  Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Republike Makedonije, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

  Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-MK-JR- Prijava/2016 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 15.6.2016 do 15.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

  9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

  V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.

  Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017-2018" in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-MK-JR-Prijava/2016) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 15.6.2016 do 15 ure in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15.6.2016 do 15 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.6.2016 do 15. ure (poštni žig).

  9.3. Popolnost prijave

  (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

  (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
   
 3. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 17.6.2016 ob 9. uri v prostorih agencije.
   
 4. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.
   
 5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani agencije, eObrazci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka: 5100-8/2016-1

prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradni list RS, št 29/2016, z dne 22.04.2016.

Razpisna dokumentacija: