Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter na podlagi 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-37/2021/4, z dne 25. 10. 2021 (v nadaljevanju: dopis ministrstva) objavlja

 

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022

1. Predmet razpisa

Na podlagi sklenjenega memoranduma Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2022 je Sloveniji namenjena ena (1) štipendija.
 

2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Podoktorska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat), pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).
 

3. Pogoji

3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem

Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis) lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.
 

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
 • če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati.
   

4. Postopek ocenjevanja

Prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso razpisno dokumentacijo JSPS, ki je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti prijave, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) za nominacijo kandidata iz prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganega kandidata japonski JSPS.
 

5. Kazalniki in merila

Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:

 • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke - 0 do 5 točk,
 • znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije - 0 do 5 točk in
 • načrt raziskovalnega dela na Japonskem - 0 do 5 točk.
   

6. Financiranje

JSPS poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:

 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),
 • namestitev 200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR),
 • nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.

Natančni podatki o financiranju so v priloženi JSPS dokumentaciji.
 

7. Oblika, način in rok za oddajo prijav

Prijava vsebuje:

 • prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastnoročno podpisan) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;
 • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
 • priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik);
 • pisno soglasje japonskega mentorja in njegove japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022«, s pripisanim imenom in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. februarja 2022 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 7. februarja 2022.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati ime in priimek kandidata in njegovega naslova in se prijava odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz prvega odstavka te točke in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
 

8. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 11. februarja 2022 v prostorih agencije.
 

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izboru

V roku največ treh mesecev po odposlani nominaciji kandidatov s strani ministrstva (nominacija bo predvidoma odposlana konec marca 2022) bo JSPS zaključil izbor in izbranega kandidata pisno obvestil, na v prijavi dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo.

Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora JSPS na ministrstvo.
 

10. Objava razpisa in kontaktna oseba

Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije - www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo za razpis: Marjetica Primožič, telefon (01) 400 59 70; elektronska pošta: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka: 5100-18/2021-2
Datum: 20. 12. 2021
 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 200/2021 z dne 24. 12. 2021.

 

Razpisna dokumentacija  JSPS:

 • JSPS International Fellowships for Research in Japan Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) Application through Overseas Nominating Authorities FY 2022 Application Form:
 • JSPS International Fellowships for Research in Japan Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard), Application through Overseas Nominating Auhorities, FY2022 Application Guidelines:

   

 • Instructions for the FY2022 Application Form of JSPS International Fellowships for Research in Japan, Postdoctoral Fellowship for Research in  Japan; Application through Nominating Aithorities:
 • FY2022 JSPS Postdoctoral  Fellowship for Research in Japan (Standard)  Nominating Guidelines: