Mednarodno sodelovanje

Velika Britanija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 135. in 136. Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 7/1994) ter, Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije in raziskovalcev iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v obeh državah, z namenom vzpodbujanja nastanka bodočega skupnega sodelovanja in skupnih prijav na mednarodne razpise. Bilateralni projekti trajajo od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.


3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 2. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.


4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, povečati mobilnost raziskovalcev iz Slovenije in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz partnerske države v Sloveniji ter spodbujati skupne prijave raziskovalcev iz Slovenije in iz partnerske države na mednarodne razpise.


5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.

(3) Posamezen raziskovalec lahko v okviru javnega razpisa kandidira le kot vodja enega bilateralnega projekta.

(4) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022) in Metodologija.

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje za izpolnjevanje vstopnega pogoja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V kolikor vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.

(7) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

(8) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).

(9) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev).

(10) Prijavitelj in vodja projekta na slovenski strani se pisno zavežeta, da bosta vodja bilateralnega projekta na slovenski in vodja na angleški strani oddala skupno prijavo vsaj na en mednarodni razpis v roku dveh let po zaključku predmetnega javnega razpisa. Ob oddaji skupne prijave znanstvenoraziskovalnega projekta na mednarodni razpis, ki mora biti znotraj predpisanega obdobja prijavitelj ali vodja projekta v roku 30 dni po oddaji prijave z dokazilom o prijavi obvesti agencijo.

(11) Na strani partnerske države ni javnega razpisa, zato se raziskovalne organizacije iz partnerske države v bilateralni projekt vključujejo na lastne stroške, z izjemo stroškov, ki so predmet tega javnega razpisa. Sodelujoče raziskovalce na projektu iz partnerske države prijavi samo slovenski prijavitelj.


6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

(1) Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije.

(2) Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav, pri tem:

 1. razvrsti prijave s pripadajočimi ocenami po sledečem vrstnem redu:
 • na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1,
 1. na koncu seznama prijav, se ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

(3) Predlog prednostnega seznama prijav obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa.


7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 72.000 EUR.

Agencija bo sofinancirala predvidoma do dvanajst prijav, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 6.000 EUR oziroma do višine 3.000 EUR v posameznem letu izvajanja projekta.

Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinancirala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi finančnega načrta agencije za navedena leta.

Agencija bo raziskovalcem iz Slovenije (v okviru predmetnega javnega razpisa) ob obiskih v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sofinancirala:

 • morebitne administrativne stroške za pridobivanje vize,
 • stroške namestitve,
 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
 • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo raziskovalcem iz partnerske države v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:

 • stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.


8. Čas izvajanja razpisa

Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025.


9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

9.1. Način in oblika prijave

 • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-BI-VB-2022,
 • izjavo o soglasju angleškega partnerja k vsebini prijave in k sodelovanju angleških raziskovalcev na bilateralnem projektu in
 • izjavo prijavitelja in vodje projekta o skupni prijavi na mednarodni projekt.

Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki

Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ –Prijava na javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov velikabritanija@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-BI-VB-2022 – Priimek vodje projekta v Sloveniji.doc, brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).

9.2. Rok za oddajo prijave

Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 9. 2. 2023 do 15.00.

Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 9. 2. 2023 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 9. 2. 2023 do 15.00 (poštni žig).

9.3. Popolnost prijav

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.


10. Datum odpiranja prijav:

Odpiranje prijav bo predvidoma 13. 2. 2023 v prostorih agencije.


11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.


12
Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis, pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, ga. Neži Hlebanja, po e-pošti: neza.hlebanja@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št.157/2022, z dne 16. 12. 2022
 

Številka: 5100-21/2022-1
Datum: 22. 11. 2022
 

Razpisna dokumentacija:

 • Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21);
   
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št.4) (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20);
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4) št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021.
   
 • Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 7/1994);
   
 • Prijava na javni razpis:
 • Izjava o soglasju angleškega partnerja k vsebini prijave in k sodelovanju raziskovalcev iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na bilateralnem projektu:
 • Izjava prijavitelja in vodje projekta o skupni prijavi na mednarodni projekt: