Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Republiko Bosno in Hercegovino (Uradni list RS-MP, št. 04/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/2000, RS-MP, št. 17/96), Protokola sedmega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisanega 10. januarja 2008 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih 2010 – 2011

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2010-2011 (in sicer krajših obiskov do 12 dni in daljših obiskov do 3 mesecev) na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • naravoslovno-matematične vede;
  • tehniške vede;
  • biotehniške vede;
  • medicinske vede;
  • družboslovne vede;
  • humanistika.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. oz. 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

  Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski vodja in vodja projekta iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v BiH: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Oddelek za mednarodno znanstveno, tehnično, izobraževalno, kulturno in športno sodelovanje, Musala 2, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, Stjepana Radića 33, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, 78000 Banja Luka. Kontaktna oseba v BiH je g. Ammar Miraščija, Ministrstvo za civilne zadeve, tel.: 00387 492597, email: Ammar.Mirascija@ncp-fp.ba.
   
 4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16.3.2009.
  Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010-2011 znaša okvirno 85.000 EUR.

  Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo v drugi polovici leta 2009 v Bosni in Hercegovini.

Sofinanciranje v letih 2010 -2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hecegovini;
 • stroške bivanja za raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske - do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
 • dnevnice za raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba).

  Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.

  Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno¬raziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Bosno in Hercegovino v letih 2010-2011" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije najkasneje do 30.6.2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.6.2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-BA-03-A/2009) in B (ARRS-MS-BA-03-B/2009). Obrazca A in B morata najkasneje 30.6.2009 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-BIH10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 6.7.2009 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.

  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

 

Številka: 430-30/2009-1
 

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35/2009, z dne 08.05.09.

Priloge (prijavni obrazci):