Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, št. 39/06 in 5/07), na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS, št. 17/96, MP 4/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/2000, MP 17/2000), na podlagi Protokola petega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino z dne 14. 10. 2003, Protokola šestega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, ki je bil podpisan 13. aprila 2006 v Sarajevu in ANEKS-a k Protokolu šestega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20.2.2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja drugega leta znanstvenoraziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih 2007 – 2008

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov do 3 mesecev.
   
 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v BiH;
  • stroške bivanja za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EVROV in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih - obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EVROV mesečno;
  • Raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo do 31. marca 2008.

Na javni razpis se lahko prijavijo samo tiste organizacije, ki so že izvajale projektno sodelovanje v prvem letu, od 1. aprila 2006 do 31. decembra 2007.

 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A, ki ga izpolni samo slovenski prijavitelj. Prijava na razpis mora biti predložena samo v pisnem izvodu v slovenskem jeziku.
   
 2. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 41.729 EVROV. Sofinanciranje v letih 2007do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 3. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1. 2007 do 31. marca 2008.
   
 4. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje izvajanja drugega leta znanstvenoraziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih 2007 – 2008«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska cesta 30
1000 Ljubljana

 1. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 30. marca 2007 do 12. ure.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: ga. Marjetica Primožič, tel. (01) 478 4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si 

 

Št. zadeve: 430-16/2007/1
Datum: 5.3.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 21/2007, z dne 09.03.2007.
 

Priloge (prijavni obrazci):