Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.

 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in 2. odstavka 25. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04) po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-21/2004/1 z dne 05.01.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 10.01.2005 in 11.01.2005 sprejel
 

Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost - v veljavi do 21.01.2011
 

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa upravičence, namen financiranja, metodologijo izračuna, postopek za pridobitev sredstev, pogodbo, nadzor ter odstopanja v zvezi z dodeljenimi sredstvi iz naslova ustanoviteljskih obveznosti.
 

2. člen
(upravičenost financiranja)

Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za financiranje ustanoviteljskih obveznosti so skladno z veljavnim zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, upravičeni javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljevanju: zavodi).

Do financiranja ustanoviteljskih obveznosti (fiksnih stroškov delovanja) so upravičeni tudi javni zavodi, ki v skladu s 40. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) niso pridobili statusa javnega raziskovalnega zavoda, temveč so se organizirali kot zavodi, katerih premoženjskopravna razmerja z njihovimi ustanovitelji se uredijo s pogodbo.
 

3. člen
(izračun financiranja)

Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zavodom za proračunsko leto dodeljujejo na podlagi stroškovnih normativov, določenih s posebno metodologijo, ki je priloga k temu pravilniku, ob upoštevanju letnega programa dela in finančnega načrta zavoda za proračunsko leto, letnega poročila o uresničevanju letnega načrta izvajanja programa raziskovalne dejavnosti oziroma infrastrukturne dejavnosti, v okviru obsega proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti posameznega zavoda v zadnjih treh letih pred proračunskim letom in predvidenih proračunskih sredstvih za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom v proračunskem letu.

Če letni program dela in finančni načrt zavoda nista sprejeta v roku, ki bi omogočal pravočasni izračun obsega ustanoviteljskih obveznosti za proračunsko leto, se obračun namesto na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta zavoda opravi na podlagi ocene potrebnih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavoda, ki jo pripravi vodstvo zavoda. Ocena potrebnih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti za proračunsko leto se pri obračunu ustanoviteljskih obveznosti ob upoštevanju proračunskih sredstev v celoti upošteva, v kolikor je nižja od 90 % normirane porabe. V primeru, da je ocenjena poraba višja od 90 % normirane porabe, predstavlja ocenjena poraba osnovo za razporeditev presežka ocenjene porabe nad 90 % normirane porabe, skladno z metodologijo.
 

4. člen
(namen financiranja)

Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

 1. vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme, ki ni neposredno vezana na izvajanje raziskovalnih oziroma infrastukturnih programov (v nadaljevanju: programi) in projektov, je pa osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program; 
 2. stroške upravljanja in vodenja;
 3. fiksne stroške delovanja.

Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme predstavlja:

 • investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda;
 • nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov, so pa podlaga za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program.

Stroški upravljanja in vodenja predstavljajo stroške za plače in druge stroške direktorja zavoda, delavcev s posebnimi pooblastili, delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela ter stroške za delovanje organov upravljanja zavoda.

Fiksni stroški delovanja predstavljajo fiksne stroške zavoda za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program, med katere spadajo stroški energije, vode, komunalne infrastrukture, najemnin, komunikacij, reprezentance, servisov in drugi stroški, opredeljeni v metodologiji za izračun ustanoviteljskih obveznosti.
 

5. člen
(metodologija)

Izračun sredstev za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti se opravi na podlagi metodologije.

Metodologija predpisuje:

 • seznam podatkov o stroških, določenih v 4. členu tega pravilnika, za obdobje zadnjih treh let pred proračunskim letom in oceni predvidenih stroškov v proračunskem letu;
 • kazalnike, ki predstavljajo določene kriterije poslovanja in stanja zavodov, ki jih je mogoče povezati s posameznimi nameni sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti;
 • način obračuna sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti.
   

6. člen
(način obračuna)

Način obračuna sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti temelji na:

 • ugotovljenih realnih stroških ustanoviteljskih obveznosti po posameznih namenih v zadnjih treh letih pred proračunskim letom in na oceni predvidenih stroškov ustanoviteljskih obveznosti po posameznih namenih v proračunskem letu;
 • stroškovnih normativih, določenih na podlagi povprečnih vrednosti kriterijev v zadnjih treh letih pred proračunskim letom;
 • razpoložljivih proračunskih sredstvih za financiranje ustanoviteljskih obveznosti.
   

7. člen
(vloga za pridobitev sredstev)

Zavod na poziv Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) posreduje vlogo za pridobitev sredstev iz naslova ustanoviteljskih obveznosti (v nadaljevanju: vloga).

Vloga vsebuje seznam podatkov o stroških, določenih v 4. členu tega pravilnika, za obdobje zadnjih treh let pred proračunskim letom in oceni predvidenih stroškov v proračunskem letu.
 

8. člen
(sklep za dodelitev sredstev)

Vlogo zavoda obravnava pooblaščena oseba agencije (v nadaljevanju: uradna oseba).

Uradna oseba pripravi na podlagi metodologije, predpisane po tem pravilniku, predlog sklepa za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti posameznemu zavodu.
 

9. člen
(vsebina sklepa)

O financiranju ustanoviteljskih obveznosti odloči upravni odbor agencije s sklepom.

V sklepu se določi:

 • višino sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti po namenih in po obsegu;
 • obveznost zavoda, da letno poroča agenciji o porabi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti po obsegu in namenu.
   

10. člen
(vpogled v izračun)

Zavod ima pravico do vpogleda v izračun vrednosti sredstev in do morebitnih pripomb na izračun sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za svoj zavod in do seznanitve z višino sredstev, dodeljenih na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov, kot je določeno z metodologijo.
 

11. člen
(sklenitev pogodbe)

Agencija z zavodom, ki mu je odobreno proračunsko financiranje ustanoviteljskih obveznosti, sklene letno pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
 

12. člen
(nadzor)

Agencija opravlja finančni nadzor nad racionalno, namensko in učinkovito porabo sredstev po pogodbi iz prejšnjega člena tega pravilnika. Finančni nadzor se opravlja na podlagi letnega poročila in standardiziranih poročil o namenski porabi sredstev oziroma z drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.
 

13. člen
(odstopanja)

Zavod lahko 10 % sredstev, dodeljenih za posamezen namen iz 4. člena tega pravilnika, porabi za druga dva namena, pri čemer povečanje sredstev za posamezni namen ne sme predstavljati več kot 10 % sredstev, dodeljenih za ta namen s strani agencije.

Vsa druga odstopanja od porabe sredstev so možna le po predhodnem sklepu posebne komisije agencije.

Komisijo iz prejšnjega odstavka tega člena sestavljajo uradne osebe. Komisijo imenuje direktor za obdobje enega leta.
 

14. člen
(prekinitev financiranja)

Če agencija na podlagi poročil in finančnega nadzora ugotovi, da se sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti porabljajo nenamensko, neracionalno ali neučinkovito, lahko kadarkoli enostransko, z enomesečnim odpovednim rokom, prekine financiranje ustanoviteljskih obveznosti oziroma zahteva vračilo vseh nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 

15. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94, 33/96, 96/02 in 10/04).
 

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-21/2005/1
Ljubljana, dne 11.01.2005
EVA 2004-1647-0018

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.

 


PRILOGA

Metodologija za izračun ustanoviteljskih obveznosti

1. točka

(1) Zavodi na podlagi poziva dostavijo podatke o stroških ustanoviteljskih obveznosti za obdobje zadnjih treh let pred proračunskim letom (leta n-3, n-2 in n-1) in oceno predvidenih stroškov v proračunskem letu (leto n) za posamezne namene, in sicer za:

1) Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme:

 • investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda
 • nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov, so pa osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program.

2) Stroške upravljanja in vodenja:

 • stroški delovanja upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda;
 • stroški plač in drugih stroškov direktorja zavoda;
 • stroški plač in drugih stroškov delavcev s posebnimi pooblastili;
 • stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela.

3) Fiksne stroške delovanja:

 • stroški električne energije, plina in drugih energetskih virov;
 • stroški vode;
 • stroški komunalne infrastrukture;
 • stroški pošte, telefona in drugih oblik telekumunikacij;
 • stroški čiščenja prostorov zavoda;
 • stroški tekočega vzdrževanja prostorov zavoda;
 • stroški tekočega vzdrževanja opreme za izvajanje dejavnosti zavoda, ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, so pa podlaga za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program;
 • stroški varovanja prostorov zavoda;
 • stroški reprezentance;
 • stroški zavarovanja;
 • drugi stroški delovanja zavoda iz podskupine kontov 460 in 461, opredeljenih s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04 in 117/04), ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov in niso vključeni v financiranje raziskovalnih programov in projektov, kot so npr. stroški sejmov in promocije, izobraževanja in štipendiranja, pisarniškega materiala in storitev, povezanih z administracijo in podobno.
   

2. točka

V primeru, da se izračun sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti opravlja v letu n-1 in podatki o stroških za leto n-1 niso dokončni, pripravi direktor zavoda oceno stroškov do konca leta n-1.
 

3. točka

Na podlagi zbirnih podatkov zavodov za leta n-3, n-2 in n-1, ki se jih valorizira s faktorjem inflacije na zaključek leta n-2 in deli s številom let (3), se za posamezni zavod ugotovi normirana poraba sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene (v nadaljevanju: normirana poraba).
 

4. točka

Normirana poraba se izračuna na naslednji način:

Normirana poraba = (povprečni letni stroški ustanoviteljskih obveznosti za vse zavode za posamezni namen za leta n-3, n-2 in n-1) x (vrednosti kazalnika zavoda v skupni vrednosti kazalnika za vse zavode) / (skupna vrednost kazalnika za vse zavode).
 

5. točka

Kazalniki po posameznih namenih sredstev za ustanoviteljske obveznosti, določenih v prvi točki te metodologije, so:

 • za namen Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme - nabavna vrednost stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda ter opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov, so pa podlaga za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program
 • za namen Stroški upravljanja in vodenja - število zaposlenih v zavodu na dan zaključka leta n-2;
 • za namen Fiksni stroški delovanja - vrednost prihodkov zavoda za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega programa v letu n-2.
   

6. točka

Normirana poraba za leto n se izračuna tako, da se normirana poraba revalorizira s pričakovanim faktorjem inflacije za leti n-1 in n.

 1. Normirana poraba za leto n se primerja z oceno porabe sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za leto n (v nadaljevanju: ocenjena poraba) za posamezni zavod, ki jo pripravi zavod.
 2. Na podlagi primerjave iz prejšnjega odstavka se za posamezni zavod določi minimalna poraba sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za leto n (v nadaljevanju: minimalna poraba).
 3. Minimalna poraba predstavlja:
  - ocenjeno porabo za zavode, katerih ocenjena poraba s strani zavodov je nižja od 90 % normirane porabe za leto n;
  - 90 % normirane porabe za leto n za zavode, katerih ocenjena poraba je višja od 90 % normirane porabe za leto n (v nadaljevanju: vrednoteni zavodi).

 

7. točka

 1. Vsota minimalne porabe za vse zavode se odšteje od ocenjene porabe za vse zavode. Ugotovljena razlika predstavlja presežek minimalne porabe sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za leto n (v nadaljevanju: presežek minimalne porabe).
 2. 50 % presežka minimalne porabe se proporcionalno razporedi med vrednotene zavode glede na presežek ocenjene porabe posameznega vrednotenega zavoda nad minimalno porabo za leto n, po naslednji formuli:

50% presežka minimalne porabe za posamezni vrednoteni zavod = (ocenjena poraba za vse zavode - minimalna poraba za vse zavode) x 50% x (ocenjena poraba za vrednoteni zavod - minimalna poraba za vrednoteni zavod) / (ocenjena poraba za vse vrednotene zavode - minimalna poraba za vse vrednotene zavode).
 

8. točka

 1. Vsota minimalne porabe za vse zavode in razporejenega 50 % presežka minimalne porabe za vse zavode predstavlja razporejena sredstva za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za leto n za vse zavode (v nadaljevanju: razporejena sredstva).
 2. Razporejena sredstva predstavljajo 95 % vrednosti sredstev za ustanoviteljske obveznosti po posameznih namenih, zagotovljenih v državnem proračunu za leto n (v nadaljevanju: osnovna proračunska sredstva). Osnovna proračunska sredstva se med posamezne zavode razporedi glede na delež zavoda v skupni višini razporejenih sredstev, pri čemer sredstva za posamezni zavod ne smejo preseči ocenjene porabe.
 3. Preostalih 5 % vrednosti sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, zagotovljenih v državnem proračunu za leto n, se razporedi med posamezne zavode na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov.
   

9. točka

 1. V letu n noben zavod pod pogojem, da so razpoložljiva proračunska sredstva, ne more prejeti manj kot 90 % sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, ki jih je dobil v letu n-1 (razen, če je ocenjena poraba nižja od te vrednosti) in ne več kot 110 % sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, ki jih je dobil v letu n-1.
 2. Sredstva iz leta n-1 iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s stopnjo rasti proračunskih sredstev za ustanoviteljske obveznosti med letoma n-1 in n.
 3. Presežek razporejenih sredstev za zavode, ki imajo višjo vrednost razporejenih sredstev od 110 % sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, ki jih je dobil v letu n-1, povečuje kvoto sredstev za razporeditev na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov iz 8. točke te metodologije. Primanjkljaj sredstev za zavode, ki imajo nižjo vrednost razporejenih sredstev od 90 % sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, ki jih je dobil v letu n-1, zmanjšuje kvoto sredstev za razporeditev na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov iz 8. točke te metodologije.
 4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke lahko zavodi, ki v letu n-1 niso prejemali sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti, dobijo sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti iz kvote sredstev za razporeditev na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov iz 8. točke te metodologije. Sredstva za te zavode se določi za namene in na podlagi kazalnikov, opredeljenih s tem pravilnikom.
 5. Ne glede na določbo prvega odstavka te točke lahko zavod ob upoštevanju objektivnih okoliščin in na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov pridobi več kot 110% sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene, ki jih je dobil v letu n-1, valoriziranih na način iz drugega odstavka te točke. Sredstva, dodeljena v skladu s tem odstavkom, zmanjšujejo kvoto sredstev za razporeditev na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov zavodov iz 8. točke te metodologije.