Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), 12. člena in v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)(Uradni list RS, št. 186/21) ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, št. 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021, poglavje M – Znanstvene monografije (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A. - znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

     - znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;

D. digitalnih izdaj monografij.

Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna državna institucija.

Agencija ne sofinancira:  

 • ponatisov znanstvenih monografij;
 • ponatisov doktorskih in magistrskih del;
 • zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
 • končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
 • učbenikov, priročnikov in katalogov;
 • avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.

Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa) sofinancira eno znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti, katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo agencija upoštevala prijavo z višjimi zaprošenimi sredstvi. Posamezni prvi avtor oziroma (so)avtor lahko pri več prijavah nastopa kot soavtor.

 

3. Cilji javnega razpisa

Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.

 

4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2022 znaša predvidoma 440.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih možnosti. Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

 

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji;
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.

Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve
(https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).

 

6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1. Pogoji za prijavitelja

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanstvena monografija mora biti recenzirana z dvema znanstvenima recenzijama, ki se v celotni obliki priložita k prijavi;
 • znanstvena recenzija mora biti objavljena (bodisi v celoti bodisi kot krajši povzetek oziroma izsek iz nje) v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
 • znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • finančna konstrukcija znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki.
 • prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov;
 • prijavitelj ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«(velja za gospodarske družbe);
 • prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov;
 • za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na ta javni razpis odda le eno prijavo;
 • znanstveno monografijo oziroma prevod znanstvene monografije mora prijavitelj dostaviti agenciji do 31. 3. 2023;
 • Finančno poročilo mora prijavitelj dostaviti do 31. 3. 2023.Finančno poročilo se izpolni na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.

6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije

Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).

Recenzent znanstvene monografije z izjavo zagotovi, da je monografija znanstveno delo.

Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se navzkrižje interesa recenzenta znanstvene monografije upošteva v zvezi z vsemi avtorji znanstvene monografije.

Za navzkrižje interesa se upošteva definicija 2., 3. in 4. odstavka 229. člena pravilnika o postopkih, ki določa, da za navzkrižje interesa velja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo iste programske, projektne skupine ali raziskovalne skupine), neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot navzkrižje interesov).

Recenzent znanstvene monografije na tem javnem razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene monografije, glede katerega agencija izvaja ocenjevalni postopek).

Recenzenti znanstvene monografije nimajo pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika o postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.

 

7. Ocenjevanje prijav

7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji ocenjevanja in točkovanje

Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor. Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles oziroma recenzentov agencije.

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh kriterijev, in sicer:

 • A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
 • B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije.

Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se uporablja kazalnik - Kakovost objav (ocena A1, vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘′, A‘ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije (ocena A1, vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘′, A‘ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Agencija bo za izračun ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov agencije oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov agencije oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih znanstvenih del, razen v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti. V primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov agencije pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije. Za tujega recenzenta znanstvene monografije strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov agencije oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del iz zadnjih petih let.
 

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij

Kriterij Kazalnik (ocena) Kazalnik (ocena) Točke
  avtor/recenzent ima evidenčno številko raziskovalca pri agenciji avtor/recenzent nima evidenčne številke raziskovalca pri agenciji  
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) Kakovost objav :
- ocena A1, vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘′, A‘ in A1/2
Kakovost objav:
- slovenski avtor (ocena na podlagi bibliografije avtorja),
- tuji avtor, ki je pisec izvirnika pri prevodu (ocena na podlagi izvirnika ali podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in navedenih treh znanstvenih del)
0,00-30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00      4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00        1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00        0,01 - 0,99 10,00
A1=0,00 0,00 0,00
B. Znanstvena odličnost recenzenta Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- ocena A1, vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘′, A‘ in A1/2
Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- slovenski recenzent (ocena na podlagi bibliografije recenzenta),
- tuji recenzent (ocena na podlagi navedenih treh najboljših znanstvenih del iz zadnjih petih let)
0,00-30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00      4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00        1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00        0,01 - 0,99 10,00
  A1=0,00 0,00 0,00
Možno število točk 60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri enem od kriterijev enako 0,00 točk, je tudi skupna ocena enaka 0,00 točk. Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih 5 let. Upoštevajo se reference znanstvene odličnosti avtorja in recenzentov na dan zaključka javnega razpisa.

Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kriteriju A upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi avtor je tako tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS (ima evidenčno številko raziskovalca pri agenciji). Za ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta po kriteriju B se pri oceni upoštevajo točke dveh recenzentov, ki ju je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu in izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS (imata evidenčno številko raziskovalca pri agenciji). Upošteva se izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh recenzentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli ocena (0,00-7,00), na podlagi katere se dodeli točke (0,00-30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v točki 7.1. javnega razpisa.
 

7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke

Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk. Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer:

 • I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do 60,00 točk;
 • II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in 30,00 točkami;
 • III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 21,00 točkami.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje in sicer:

 • I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek;
 • II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.


7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Tabela 2: Vrste stroškov                 

       Vrste stroškov Vrednost na enoto (v EUR)
(A)   tisk in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (a)
(B)    oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (b)
(C)    lektoriranje  40  EUR na avtorsko polo (c)
(D)   stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (d)
 
(E)    stroški prevoda monografije slovenskega   avtorja v tuj jezik  350 EUR na avtorsko polo (e)
(F)    lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (f)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

7.4. Izračun zneska sofinanciranja

Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja

A. znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije 
B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik ((št. avtorskih pol × d) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj  jezik ((št. avtorskih pol × e) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
D. digitalna izdaja znanstvene monografije ((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

Opomba: Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli 2 v točki 7.3..

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.

Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:

a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma

b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitev iz točke b) tega odstavka določi upoštevan znesek sofinanciranja;

d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
 

8. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2022 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik:

stroški prevajanja.

c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:

stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

d) digitalna izdaja monografije:

stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja že preveden v tuji jezik, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda. Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuji jezik.

Če je bilo glede iste znanstvene monografije že dodeljeno sofinanciranje prevoda na enem izmed preteklih javnih razpisov, lahko prijavitelj odda za isto monografijo le še eno prijavo prevoda v drug tuj jezik.

 

9. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij in ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2022 direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.

 

10. Odprti / prosti dostop

Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v letu 2022 prejemniki nacionalnih javnih sredstev, si morajo prizadevati zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprti dostop do celotnih besedil sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, upoštevajoč Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Prijavitelji morajo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij.

 

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

I. Tiskana prijava

a) Tiskana prijava mora vsebovati:

 • prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2022;
 • digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oziroma za že natisnjene monografije (v zadnjem primeru se priloži izvod));
 • pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali podatke o izvirniku, znanstvene recenzije, osnutek prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca; če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, že ima objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
 • za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2022) je potrebno priložiti izvod izvirnika;
 • pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • Pri tujih recenzentih znanstvenih monografij, ki nimajo številke raziskovalca pri agenciji, je potrebno priložiti tri najboljša recenzentova znanstvena dela iz zadnjih petih let;
 • dve podpisani recenziji v celotni obliki z imenom in priimkom recenzenta znanstvene monografije;
 • podpisana izjava recenzenta (izjava,da izpolnjuje zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava o nepristranskosti, izjava o ravnanju z dokumenti in izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo (obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2022));
 • obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«ARRS-MS-JR-DP-2022 (izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska družba);
 • v primeru, da je prijavitelj založba in da nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost.

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno torka, 10. 5. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom - 10. 5. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022" je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

II. Elektronska prijava

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2022, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2022-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja znanstvene monografije, posredovati na elektronski naslovrazpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno torka, 10. 5. 2022, do 14. ure.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v tiskani obliki.

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.


12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 13. 5. 2022 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 

14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
v. d. direktorja
 

Datum: 11. 3. 2022
Številka: 6316-3/2022-1


Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022.
 

 

Razpisna dokumentacija: