Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 2014

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je sofinanciranje prevoda v angleški jezik ter digitalna izdaja v angleščino prevedenih monografskih publikacij (v nadaljevanju: e-prevodov) slovenskih raziskovalcev, ki so v slovenskem jeziku že izdane in so na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013 (Uradni list RS, št. 70/13 z dne 30.8.2013) dosegle 120 točk.
   
 3. Cilji javnega poziva
  Cilj poziva je izdati odlične v slovenskem jeziku napisane znanstvene monografije v angleškem jeziku z namenom poskrbeti za promocijo slovenske znanosti in ohranjati in spodbujati dvojezičnost v znanstveni komunikaciji.
   
 4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
  Na javni poziv za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavi prijavitelj, ki je s prijavljeno znanstveno monografijo slovenskega raziskovalca na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013 (Uradni list RS, št. 70/13 z dne 30.8.2013) dosegel 120 točk. Prijavitelj mora imeti zagotovljene pravice za prevod prijavljene znanstvene monografije. Prijavitelj ne more biti sofinanciran za isti namen za isto znanstveno monografijo iz drugih proračunskih virov.
   
 5. Okvirna vrednost javnega poziva in obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega poziva za leto 2014 znaša 25.300 EUR. Agencija bo sofinancirala prevod v angleški jezik največ 55 avtorskih pol oz. največ treh monografij, največ 25 avtorskih pol na posamezno monografijo. ARRS bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju za prevoda in lektoriranja monografije v angleški jezik v okviru proračunskih možnosti.
   
 6. Kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje
  Za ocenjevanje monografije se uporabljata dva kriterija: kakovost vsebine in reference avtorja. Za vsak kriterij se uporablja kazalce, ki se jih vrednoti z merili. Pri posameznem kazalcu je navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število točk za znanstveno monografijo je 100 točk.

Kazalci in njihova merila so določeni v Tabeli 1.

Tabela 1: Kriteriji, kazalci in merila
 

Kriteriji/kazalci Možno število točk
A. KAKOVOST VSEBINE 80
Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega področja 0-50
Aktualnost znanstvene monografije 0-15
Poseben pomen oz. zanimivost za mednarodni znanstveni prostor 0-15
B. Ocena avtorja/ev : Raziskovalna uspešnost 20
Izjemni raziskovalni dosežki 0-10
Izjemni družbeno-ekonomsko relevantni dosežki 0-10
SKUPAJ 100

 1. Upravičeni stroški in normativi za izračun sofinanciranja prevoda
  ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala stroške prevajanja v angleški jezik in lektoriranja v angleškem jeziku.

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje prevoda in lektoriranja znanstvene monografije se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:
 

Vrsta stroškov vrednost v eur
Stroški strokovnega prevoda monografije slovenskega avtorja v angleški jezik A : do 350 eur na avtorsko polo
Lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja v angleškem jeziku B : do 60 eur na avtorsko polo

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki; kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole. Avtorske pole se pri izračunu zaokrožajo na prvo decimalko.

Sofinanciranje se izračuna na naslednji način:
 

Prevod v angleški jezik: (št. avtorskih pol × 1,15 x A)
Lektoriranje v angleškem jeziku: (št. avtorskih pol × B)

ARRS sofinancira prevod in lektoriranje znanstvenih monografij v skladu z izračunom.

 1. Način ocenjevanja in odločitev o dodelitvi sredstev

8.1 Postopek odpiranja prijav vodi komisija za odpiranje prijav. Za sestavo, imenovanje komisije in njene pristojnosti se uporabljajo določbe Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik). Izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 4. točke tega poziva preveri agencija v skladu z določbo 21. člena Pravilnika. Prijave ocenjuje občasno strokovno telo za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na ta javni poziv (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Za sestavo občasnega strokovnega telesa se uporabljajo določbe Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11, 70/11 in 40/13; v nadaljevanju: pravilnik o strokovnih telesih). Pogoji za člana strokovnega telesa so, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta in imajo znanstvene objave v angleškem jeziku. Znanstveni svet agencije za ta poziv iz nabora tujih recenzentov določi predlog recenzentov, na podlagi katerega občasno strokovno telo imenuje po dva recenzenta na prijavo.

Konflikt interesov recenzentov in članov strokovnega telesa se obravnava v skladu z določbami pravilnika o strokovnih telesih.

Naloga recenzenta je izdelava ocene v skladu s tem pozivom. Recenzent ocenjuje posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po kazalcih.

Naloga strokovnega telesa je, da:

 • določi skupno število točk posamezne prijavne vloge iz ocen recenzentov, pri čemer lahko upošteva aritmetično sredino ali le eno od ocen (z obrazložitvijo);
 • izdela predlog finančno ovrednotenega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje prevoda in lektoriranja.

Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga pripravi strokovno telo, obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) in na njegovi podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje prevoda in lektoriranja s predlogom prednostnega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa). Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor sprejme sklep o izboru prijav.

8.2. Za prevod in lektoriranje poskrbi prijavitelj v sodelovanju z avtorjem znotraj pogodbeno določenega roka (največ pet mesecev). ARRS sofinanciranje izvede v vsaj dveh obrokih, od katerih prvega izplača po prejemu polovice prevoda. Prijavitelj je dolžan prevod dostaviti agenciji v predpisani obliki (v formatu Word for Windows). Prevod oceni strokovno telo (tudi s pomočjo recenzenta, ki je delo ocenil) in po potrebi pozove prijavitelja oz. avtorja k popravkom oz. dopolnilom prevoda. Na podlagi mnenja strokovnega telesa direktor izda sklep o posredovanju prevoda v digitalno objavo.

8.3 Prevode, ki jih odobri strokovno telo, agencija s sklepom direktorja posreduje v pripravo za digitalno objavo; to se izvede v okviru javne službe (infrastrukturni program I0-0049: Založništvo znanstvenih e-monografij, izvajalec: Mladinska knjiga založba d.d.; v nadaljevanju: e-založba) Po predaji prevoda v pripravo vsebinske, avtorske in prevajalske spremembe besedila ne bodo več možne. Stroški dela v zvezi s tehnično pripravo rokopisa za digitalno objavo (oblikovanje in prelom) so zagotovljeni v okviru infrastrukturnega program I0-0049.

E-založba izda e-prevod v svoji spletni znanstveni e-knjigarni za tovrstne izdaje, dodatno pa ga distribuira preko svetovnih e-knjigotrških mrež (Kobo, Barners and Noble, Amazon itd.) za prodajo na spletu.

E-založba s prijaviteljem sklene pogodbo o prodaji e-prevodov, v kateri določi prodajno ceno e-prevoda ter razdelilnik za prihodke od prodaje, ki vsebuje vsaj 35% za nosilca avtorskih pravic in vsaj 35% za prijavitelja; e-založba je iz prihodka od prodaje upravičena do povračila stroškov distribucije, za katere je dokazila dolžna hraniti. Rok trajanja te pogodbe je vsaj deset let. Pravice za izdajo e-prevoda monografije v angleškem jeziku ostanejo e-založbi.

 1. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev

Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, in sicer: Prijavni obrazec ARRS-PZM-JP-Prijava-2014. K obrazcu morajo biti priložene naslednje priloge:

 • bistvene slike oz. ilustracije z obrazložitvijo v angleškem jeziku,
 • dokončno digitalno različico znanstvene monografije v slovenskem jeziku (z vsemi prilogami) na digitalnem nosilcu v doc (Word) formatu,
 • za natisnjene monografije je treba priložiti izvod.

Prijavitelj, ki prijavlja več monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov poziv-znanstvenazalozba@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 2014" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno 28.5.2014, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane po pošti iz Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena prijava.
 3. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-PZM-JP-Prijava-2014 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-PZM-JP-Prijava-2014-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: poziv-znanstvenazalozba@arrs.si do vključno 28.5.2014, do 12. ure.
 4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim pozivom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem pozivu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 5. Prijav, ki bodo prispele po pozivnem roku, in ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma dne 30.5.2014 ob 10. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva
  Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega poziva.
   
 3. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo
  Prijavni obrazec in pozivno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega poziva na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
   
 4. Dodatne informacije
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri Panič osebno ali po telefonu 01/400-5924 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Aleksandra.Panic@arrs.si.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Datum: 22.4.2014
Številka: 6316-6/2014-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/14 z dne 30.4.2014.

Priloge: