Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/2012-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16)

 1. Naziv in naslov agencije:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2015 - 2017 (Paket 16). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih predračunska nabavna vrednost enote z davkom na dodano vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije (v nadaljevanju: prijavitelj).
   
 4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme:
  Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
  • kakovost prijave podporne dejavnosti in
  • relevantnost in potencialni vpliv prijave.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8.5.2015, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih 2015-2017 je 3.000.000,00 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu in finančnem načrtu ARRS.
   
 2. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
  Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme, vendar sofinanciranje agencije ne more preseči dvakratnik najmanjše vrednosti sofinanciranja po posameznih vedah za posamezno raziskovalno opremo (t.j. 100.000 EUR za naravoslovje, 40.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter 30.000 EUR za humanistiko in družboslovje).
   
 3. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), in Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8.5.2015 (v nadaljevanju: metodologija). Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v 2. odstavku 120. člena pravilnika o postopkih ter konkretiziranih v metodologiji (poglavje Č – Raziskovalna oprema).

Na temelju izvedenega točkovanja, skladno z opredeljenimi kriteriji, strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in ga posreduje v obravnavo na Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).

V primeru, če več prijav doseže enako število točk, izmed teh na temelju razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja in drugih vključenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov oziroma projektov odloči o izboru za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme ZSA. ZSA pri tem upošteva izhodišča nacionalnega programa za področje raziskovalne dejavnosti.

Sklep o izboru prijav sprejme direktor ARRS na predlog ZSA.

 1. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme
  Prijavitelj je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko se zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih s sredstvi državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike v skladu z Navodilom za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št.: 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013. Ceniki morajo biti javno objavljeni.
 1. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena:
  Sredstva javnega razpisa za izvedene nakupe po tem razpisu je možno črpati od predvidoma meseca septembra 2015 do konca leta 2017.
   
 2. Razpisna dokumentacija
  Prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih. Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
  • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A);
  • Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr., 92/14);
  • Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015;
  • Obrazec ARRS-RI-RO-PAK16/2015: Prijavna vloga, kateri prijavitelj priloži:
   • Priloga 1: Predračun(i) za nakup raziskovalne opreme, v kolikor je računov več prijavitelj predloži rekapitulacijo predračunov, pismo(a) o nameri ali izjavo o lastnih sredstvih v kateri je naveden znesek sofinanciranja – obvezna priloga;
   • Priloga 2: Dogovor o sofinanciranju – predpogodba oziroma pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer in v kateri je naveden znesek sofinanciranja - priloga, ki jo prijavitelj priloži v primeru pridobitve sofinancerskih sredstev s strani drugih pravnih oseb
  • Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO ter vodja raziskovalnega/infrastrukturnega programa ali pooblaščena oseba odgovorna za raziskovalno opremo, v okviru katerega raziskovalna organizacija prijavlja raziskovalno opremo). Prijava mora biti oddana do vključno 15.6.2015 do 14 ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 15.6.2015 do 14 ure.

11.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj nima digitalnega potrdila, se prijava na javni razpis odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega/infrastrukturnega programa oz. osebe odgovorne za raziskovalno opremo ter žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME – PAKET 16" in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2015) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če:

 • je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 15.6.2015 do 14 ure, in
 • v papirni obliki prispe v glavno pisarno agencije do 15.6.2015 do 14 ure oz. je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.6.2015 do 14 ure (upošteva se poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

 1. Datum in kraj odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 17.6.2015 ob 10:00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepoznih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca meseca julija 2015.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si  oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

 

Številka: 6316-6/2015-1
Datum: 13.5.2015

prof. dr. József Györkös
Direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 34/2015, z dne 15.05.2015.

Razpisna dokumentacija:

 


Popravek javnega razpisa

Popravek (objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/2015, dne 29.5.2015)

V Javnem razpisu za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/2015, z dne 15.05.2015, pod številko objave Ob-2144/15, se spremeni 3. točka razpisa, tako da glasi:

Točka 3.:

Na razpis se lahko prijavijo JRZ, univerze in drugi javni zavodi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.