Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javni razpis je razveljavljen. (01.06.2012)

 


Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-2 ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011, št. 6319-1/2011-1 z dne 7.2.2011, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Paket 15)

 1. Naziv in naslov agencije:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2012-2015 (Paket 15). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih predračunska nabavna vrednost enote z davkom na dodano vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
   
 4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme:
  Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
  • kakovost prijave podporne dejavnosti in
  • relevantnost in potencialni vpliv prijave.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.

Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih 2012-2015 je 6.000.000 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu in finančnem načrtu ARRS.
   
 2. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
  Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
   
 3. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena:
  Sredstva javnega razpisa za izvedene nakupe po tem razpisu je možno črpati od novembra 2012 do konca leta 2015.
   
 4. Oblika, rok in način oddaje prijave (datum, naslov):
  Prijavitelji morajo dostaviti prijave v pisni in v elektronski obliki.

  Pisna prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec v dveh izvodih in naslednja dokazila: predračune za raziskovalno opremo in pisma o nameri, predpogodbo oziroma pogodbo o sofinanciranju, ki jo bo podpisal sofinancer in v kateri bo naveden znesek sofinanciranja, ali izjavo o lastnih sredstvih. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z obvezno oznako na ovojnici: »ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 15)« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici. Prijava mora prispeti v glavno pisarno ARRS do vključno petka, 28.10.2011 do 12. ure. Za pravočasne se štejejo tiste prijave, ki v roku prispejo na naslov ARRS v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do petka, 28.10.2011 do 12. ure (poštni žig).

  Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot prijave v tiskani obliki, morajo biti dostavljene na elektronski naslov: raz-oprema@arrs.si, in sicer vsaka prijava posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo prispeti na navedeni elektronski naslov do vključno petka, 28.10.2011 do 12. ure.

  V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

  Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 5. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca meseca januarja 2012.
   
 6. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo na sedežu agencije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, v sobi št. 304, in sicer v četrtek, 3.11.2011.
   
 7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur v glavni pisarni ARRS ali na spletni strani http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ pod rubriko »Razpisi« od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje.
   
 8. Dodatne informacije
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri ge. dr. Lidiji Tičar Padar osebno ali po telefonu 01/400-59-59, elektronska pošta: lidija.ticar@arrs.si 

 

Datum: 18.7.2011
Številka: 6316-5/2011-2

Dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 60/2011, z dne 29.07.2011.

Razpisna dokumentacija: