Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Novice, obvestila

Obvestilo o spremembi višine sredstev Javnega razpisa za (so)financiranje nakupa raziskovalne opreme (Paket 22)

Proračun RS za leto 2024 je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/22 dne 2. 12. 2022. Predlog razdelitve sredstev za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je pripravljen ob upoštevanju razreza proračunskih izdatkov spremembe proračuna za leto 2024, Predloga proračuna RS za leto 2025 (Sklep Vlade RS, št. 41003-8/2023/5, z dne 10. 7. 2023) ter skladno z nujnimi prilagoditvami, ki so posledica ponovne uveljavitve fiskalnega pravila in naravnih ujm, ki so Slovenijo in njene državljane prizadele v zadnjih mesecih.

Zaradi vseh nedavnih dogajanj je rast integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022. Takrat spremenjene okoliščine niso mogle biti identificirane in vključene v proračunsko načrtovanje. Posledično bodo potrebne nekatere prilagoditve objavljenih razpisov, med drugim tudi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22), kjer bo prednostni seznam prijav za (so)financiranje nakupov raziskovalne opreme sledil razpoložljivim sredstvom in ne bo realiziran v objavljeni višini sredstev. Sporočilo za javnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki pojasnjuje s tem povezane informacije, je dostopno na tej povezavi.

Zaradi sprememb razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije se spremeni okvirna višina sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme (Paket 22). Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 10.000.000,00 EUR, od tega:

  • okvirno 6.750.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 500.000,00 EUR,

  • okvirno 3.250.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000,00 EUR.

Znižanje razpisanega zneska je izvedeno skladno s točko 8. omenjenega javnega razpisa, objavljenega 24. 5. 2023, ki navaja, da bo javni razpis realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.