Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 14. redni seji, dne 8.12.2010 sprejel

Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme

1. člen

S tem navodilom Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) ureja način izračuna lastne cene uporabe zmogljivosti raziskovalne opreme, način obveščanja o razpoložljivosti opreme in poročanja o dejanski uporabi raziskovalne opreme, sofinancirane s sredstvi agencije, ki je v uporabi v raziskovalnih organizacijah, z nabavno vrednostjo najmanj 50.000 EUR za vede naravoslovje, tehnika, medicina in biotehnika oziroma 15.000 EUR za vedi družboslovje in humanistika.

2. člen

Pri oblikovanju lastne cene uporabe raziskovalne opreme, sofinancirane s sredstvi agencije, raziskovalne organizacije upoštevajo stroške amortizacije raziskovalne opreme, stroške materiala in storitev za vzdrževanje opreme in pripadajoče stroške dela skladno s predpisi s področja plačnega sistema javnega sektorja.

Cena uporabe raziskovalne opreme je lahko enaka ali nižja od lastne cene uporabe raziskovalne opreme.

3. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne agenciji poročati o uporabi raziskovalne opreme, ceni za uporabo raziskovalne opreme ter o strukturi lastne cene uporabe raziskovalne opreme v obliki in na način, kot je določen s tem navodilom.

Raziskovalne organizacije so dolžne agenciji redno mesečno poročati o dejanski uporabi oziroma izkoriščenosti raziskovalne opreme. Kriterij 100% stopnje izkoriščenosti raziskovalne opreme predstavlja uporaba raziskovalne opreme 8 ur na delovni dan.

O podatkih iz prvega in drugega odstavka tega člena raziskovalne organizacije poročajo na obrazcu, pri čemer so elementi vsebine tega obrazca opredeljeni v prilogi tega navodila.

4. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne raziskovalno opremo, sofinancirano s sredstvi agencije, predstaviti na svoji spletni strani ter obveščati javnost o razpoložljivosti (pogoji dostopa) in ceni za uporabo raziskovalne opreme na svojih spletnih straneh.

5. člen

 

To navodilo sprejme Upravni odbor ARRS in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Številka: 007-11/2010-1
Datum: 2.12.2010

Dr. Peter Venturini,
predsednik Upravnega odbora ARRS
 

Priloga:
  • Elementi vsebine obrazca za evidenco raziskovalne opreme z mesečno uporabo:

 

Navodilo je na spletni strani agencije objavljeno dne 17.12.2010.